دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2016-05-19

عنوان : ( تأثیر کانی زائی باریوم، سرب و مس برخاکهای منطقه ی کوه سفید- مرادآباد (شرق خراسان رضوی) )

نویسندگان: حسین مستعد , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بررسی آلودگی خاکها در منطقهی کوه سفید–مرادآباد )شرق خراسان رضوی( که دربردارندهی به همراه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن مانند Cu و Ba, Pb کانیسازی باریت است، انجام شد. تمرکز عناصر 109/ نیز اندازهگیری شد. غلطت باریم از 3 pH و )CCE( کربنات کلسیم معادل ،)OM( بافت خاک، درصد ماده آلی 11 میلیگرم برکیلوگرم و غلظت مس بین 15 تا / 6 تا 82 / 454 میلیگرم بر کیلوگرم، غلظت سرب بین 72 / تا 22 27/5 میلیگرم بر کیلوگرم متغیر بود. بافت خاکها در 12 نمونهی مورد مطالعه، لوم سیلتی تا لوم ماسهای میزان باریم و سرب در برخی نمونهها از میزان معمول در خاک- USEPA است. با توجه به مقادیرارائه شده توسط )EF( و فاکتور غنی شدگی )Igeo( های طبیعی بالاتر است. ارزیابی آلودگی خاک توسط شاخص زمین انباشت نشان داد که از نظر شاخص زمین انباشت تمامی نمونهها غیر آلوده و از نظر فاکتور غنیشدگی، غنیشدگی باریم و مس در ردهی متوسط تا قابل توجه و سرب در ردهی قابل توجه است. بین مقادیر باریم و سرب در منطقه است. (PbS) همبستگی معنیداری وجود دارد که ناشی از هوازدگی باریت و گالن

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, باریت, کانی زائی سرب و مس, کوه سفید- مرادآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060898,
author = {مستعد, حسین and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {تأثیر کانی زائی باریوم، سرب و مس برخاکهای منطقه ی کوه سفید- مرادآباد (شرق خراسان رضوی)},
booktitle = {دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آلودگی خاک، باریت، کانی زائی سرب و مس، کوه سفید- مرادآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کانی زائی باریوم، سرب و مس برخاکهای منطقه ی کوه سفید- مرادآباد (شرق خراسان رضوی)
%A مستعد, حسین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2016

[Download]