دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2016-05-19

عنوان : ( مطالعه هیدروژئوشیمیائی منابع آب شرق نیشابور واقع در خراسان رضوی، با تأکید بر مصارف کشاورزی )

نویسندگان: علی امارلو , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری , معصومه طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور واقع در جنوب کوه های بینالود از نظر کشاورزی دارای اهمیت زیادی در استان خراسان رضوی می باشد. علاوه بر کشاورزی فعالیتهای صنعتی نیز در این منطقه وجود دارد. در این مطالعه، هیدروژئوشیمی منابع آب پایین دست شهرک صنعتی خیام نیشابور با تأکید بر کیفیت آن جهت مصارف کشاورزی انجام شد. بدین منظور 10 نمونه آب زیرزمینی شامل چشمه و قنات از این محدوده برداشت شده و پارامترهای صحرایی و آنیونهای (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) هنگام نمونهبرداری اندازهگیری شد. آنالیز کاتیونها Eh و EC ،pH ، مانند دما 2-, Cl-) اصلی , SO4 - در آزمایشگاه ژئوشیمی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. براساس نمودار پایپر (HCO3 تیپ نمونههای آب - ،Ca-HCO3 - بوده که متأثر از سازندهای آهکی و تبخیری منطقه است. Na-SO و 4 Mg-HCO3 70 درصد( ( C2-S نمونههای آب زیرزمینی برای کشاورزی در دو رده 1 SAR و EC نمونههای آب زیرزمینی بر اساس تمامی نمونهها مناسب و بر (RSC) 30 درصد( قرار دارند. براساس پارامتر سدیم کربنات باقیمانده ( C3-S و 1 60 درصد نمونه های آب مناسب و 40 درصد نامناسب ارزیابی شدند. با توجه (MH) اساس پارامتر خطر منیزیم به ردهبندیهای به دست آمده پیشنهاد میشود از استفاده منابع آب زیرزمینی که برای آبیاری نامناسب هستند و بتدریج باعث شوری خاکها میشوند، جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, منابع آب, پارامترهای کشاورزی, شرق نیشابور, آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060899,
author = {امارلو, علی and محمودی قرائی, محمدحسین and مظاهری, سیداحمد and طاهری, معصومه},
title = {مطالعه هیدروژئوشیمیائی منابع آب شرق نیشابور واقع در خراسان رضوی، با تأکید بر مصارف کشاورزی},
booktitle = {دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، منابع آب، پارامترهای کشاورزی، شرق نیشابور، آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه هیدروژئوشیمیائی منابع آب شرق نیشابور واقع در خراسان رضوی، با تأکید بر مصارف کشاورزی
%A امارلو, علی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مظاهری, سیداحمد
%A طاهری, معصومه
%J دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2016

[Download]