اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15

عنوان : ( اولویت بندی نیازهای توسعه ای زنان روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , عاطفه عروجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان بعنوان بخشی از جامعه انسانی به واسطه امکاناتی که برای توسعه فراهم می¬آورند و خدماتی که به جامعه ارائه می دهند از عوامل موثر در توسعه جامعه محسوب می¬شوند. اما این جمعیت به ویژه در مناطق روستایی با داشتن قابلیتهای فراوان هنوز هم جایگاه خود را در بیشتر کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه به دست نیاورده¬اند. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده تا به شناخت نیازهای توسعه ای زنان روستایی در روستاهای بالای 500 نفر زن دهستان میان جوین پرداخته و با استفاده از روش SAW به اولویت بندی روستاها بر اساس نیازهای توسعه ای پرداخته شود. زیرا زمینه ها و امکانات شغلی مناسبی برای زنان در این دهستان مناسب نبوده و از توزیع یکسانی برخوردار نمی باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن ترکیبی از تکنیک های اسنادی و میدانی است. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون t تک نمونه ای می باشد که نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که در بعد اقتصادی شاخص نیاز به سرمایه گذاری دولت، در بعد اجتماعی شاخص ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در خانواده و در بعد فرهنگی شاخص افزایش و اعتماد به زنها بالاترین اولویت نیاز توسعه ای را در بین زنان روستایی داشته است. همچنین نتایج حاصل از روش SAWنشان می دهد که بیشترین نیازهای توسعه ای مربوط به زنان روستایی در روستای راه چمن با امتیاز 0.3620 بر اساس شاخص های مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, نیازهای توسعه ای, زنان روستا, دهستان میان جوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060908,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and عروجی, عاطفه},
title = {اولویت بندی نیازهای توسعه ای زنان روستایی},
booktitle = {اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نیازهای توسعه ای، زنان روستا، دهستان میان جوین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی نیازهای توسعه ای زنان روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A عروجی, عاطفه
%J اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی
%D 2014

[Download]