کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2016-12-06

عنوان : ( تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی بر اساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) )

نویسندگان: سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابان‌زایی خطری جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. بیابان‌زایی می‌تواند در همۀ شرایط اقلیمی به وقوع بپیوندد شدت آن بستگی به شرایط طبیعی آن منطقه دارد. در مناطقی با اقلیم گرم و خشک فرآیند بیابان‌زایی می‌تواند سرعت پیدا کند و به‌ صورت فاجعه درآید. در این تحقیق تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی منطقۀ دشت قاسم آباد بجستان بر اساس مدل ایرانی IMDPA مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نقشۀ واحدهای کاری (رخساره‌های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه‌های شیب، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی، کاربری، تصاویر رقومی ماهواره‌ای لندست 5 و بازدیدهای میدانی، در نهایت 3 واحد، 8 تیپ و 16 رخسارۀ ژئومورفولوژی تهیۀ گردید. پس از ارزش‌دهی به شاخص‌های بیابان‌زایی مدل در واحدهای کاری، نقشۀ خطر تهیه شد. نتایج ارزیابی نشان داد معیارکشاورزی با ارزش 02/2 در کلاس متوسط بیابان‌زایی قرار دارد. و شاخص الگوی کشت با ارزش 16/2 و کاربرد نهاده‌ها با ارزش 01/2 بیش‌ترین تأثیر را در روند بیابان‌زایی منطقه مورد مطالعه داشته است.

کلمات کلیدی

, خطر بیابان‌زایی, IMDPA, قاسم آباد, بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060910,
author = {داوری, سرور and راشکی, علیرضا and اکبری, مرتضی},
title = {تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی بر اساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی)},
booktitle = {کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خطر بیابان‌زایی، IMDPA، قاسم آباد، بجستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی بر اساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی)
%A داوری, سرور
%A راشکی, علیرضا
%A اکبری, مرتضی
%J کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2016

[Download]