ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2016-02-16

عنوان : ( تعامل یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت در حال تبخیر )

نویسندگان: زهرا طالب پور , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از فرآیندهای مهندسی و صنعتی، استفاده از اسپریها کاربرد فراوانی دارد. در این راستا بررسی نرخ انتقال حرارت قطرات اسپری در محیطی با طیف وسیعی از گردابههای آشفته، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی این گردابهها را میتوان به صورت مجموعهای از ورتکسهایی در نظر گرفت که در زمان اسپری سوخت در محفظۀ احتراق شکل گرفتهاند. در این مطالعه، به بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت یک قطرة سوخت در طی تعامل با یک جفت پرداخته شده Re= ورتکس در جریان لزج و تراکمناپذیر با استفاده از حل عددی معادلات ناویر- استوکس و انرژی در 100 است. به منظور اطمینان از صحت محاسبات، نتایج با دادههای عددی گزارش شده در مقالات مقایسه شده و هماهنگی خوبی بین نتایج مشاهده گردید. اثر عواملی که مورد بررسی قرار میگیرند، عبارتند از: فاصلۀ اولیه مرکز دو ورتکس از محور اصلی جریان، قدرت، اندازه و جهت چرخش آنها. با در نظر گرفتن بیشترین نرخ انتقال حرارت از قطره، شرایط اولیۀ دو ورتکس انتخاب شده است. سپس توزیع فشار، خطوط هم دما و توزیع عدد ناسلت محلی بر روی سطح قطره گزارش شده است. در نهایت به تأثیر تبخیر سطحی قطره بر نرخ انتقال حرارت آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, قطرة سوخت, ورتکس, انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060913,
author = {طالب پور, زهرا and نیازمند, حمید},
title = {تعامل یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت در حال تبخیر},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {قطرة سوخت- ورتکس- انتقال حرارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعامل یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت در حال تبخیر
%A طالب پور, زهرا
%A نیازمند, حمید
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2016

[Download]