نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران , 2016-11-02

عنوان : ( بررسی و بصری سازی تغییرات بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه بخش مرزی ایران و پاکستان) )

نویسندگان: سیده زهره ساعتی , زهرا شریفی پور , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه ها به دلیل خاصیت دینامیکی در معرض تغییرات زیادی قرار میگرند، که امری طبیعی و بدیهی است اما زمانی این تغییرات اهمیت می یابد که رودخانه ها در قستی از مرز دو کشور واقع شود چرا که مرزها نشان دهنده هویت، قدرت، و قلمروی حاکمیت یک ملت می باشد. رودخانه تلخاب به طول 117 کیلومتر و شیب یک درصد در جنوب شرقی ایران واقع شده است و قسمتی از مرز ایران و پاکستان را در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر بصری سازی تغییرات رودخانه تلخاب و پایش این تغییرات است. داده های مورد استفاده در این پژوهش تصاویر سال های 1999 و 2016 سنجنده های ETM+ و OLI ماهواره های لندست 7 و 8 است. در ادامه فیلترهای شارپ و سایه ناهمواری ها بر روی تصاویر اعمال گردید تا بستر رودخانه به نحو بهتری نمایش داده شود. سپس با رقومی سازی بسترهای موجود بر روی تصاویر سال های 1999 و 2016 مقایسه بین دو سال صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مورفولوژی رودخانه تلخاب به ویژه در بازه مرزی از نوع الگوی شریانی است که به دلیل دبی تشنجی و فصلی ایجاد شده و از این رو در کلاس تغییر پذیر ترین رودخانه قرار می گیرد. این واقعیت لزوم بررسی و پایش مداوم این پدیده جغرافیایی به عنوان مرز سرزمینی را بیش از پیش نمایان ساخته و نیازمند برنامه ریزی های سیاسی بلند مدت در خصوص آن به منظور جلوگیری از تنش های احتمالی است.

کلمات کلیدی

, رودخانه مرزی , پایش تغییرات بستر, جنوب شرق, تلخاب, GIS&RS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060927,
author = {ساعتی, سیده زهره and شریفی پور, زهرا and مینائی, مسعود},
title = {بررسی و بصری سازی تغییرات بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه بخش مرزی ایران و پاکستان)},
booktitle = {نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {رودخانه مرزی ، پایش تغییرات بستر، جنوب شرق، تلخاب، GIS&RS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و بصری سازی تغییرات بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه بخش مرزی ایران و پاکستان)
%A ساعتی, سیده زهره
%A شریفی پور, زهرا
%A مینائی, مسعود
%J نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
%D 2016

[Download]