همایش بین المللی اندیشه ها آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-02-07

عنوان : ( نقش امیرعلیشیرنوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش امیر علیشیر نوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری : چکیده : دکتر عباس سرافرازی ، دانشگاه فردوسی مشهد دوره تیموری از نظر رواج تاریخ نگاری دنباله نهضت تاریخ نگاری دوره مغول و ایلخانان محسوب می گردد ، پس از شروع دوره تیموری به خاطر تحولات و فتوحاتی که صورت پذیرفت و علاقه بیش از حدی که تیمور به باقی ماندن نام و شرح قهرمانی های خود داشت کار تاریخ نویسی رونق گرفت و کتاب های تاریخی و ظفر نامه های مهمی که حاکی و شامل فتوحات و شرح حال امیر تیمور بود نوشته شد که این روند تا پایان دوره شاهرخ ادامه یافت ، پس از شاهرخ موقتاً فطرتی در تاریخنگاری ایجاد شد تا اینکه در دوره سلطان حسین بایقرا و وزیر فرهنگ دوست وی امیر علیشیر نوایی مجددا تاریخنویسی توسعه بسیاری یافت حمایت امیر علیشیر از ادیبان و مورخان باعث گردید در این دوره مورخان بزرگی همچون خواند میر ، میر خواند، حافظ ابرو و دیگران پابه عرصه تاریخ نویسی نهادند و کتاب های تاریخی مهمی تألیف گردید ، امیر علیشیر نیز خود به تاریخ نویسی علاقه مند بود و کتاب های با ارزشی در این زمینه را از خود بر جای نهاد. نهضت تاریخنگاری دوره امیر علیشیر تاثیرات عمیقی در دوره های پس از خود بر جای نهاد و تحولات تاریخ نگاری تیموریان هند و صفویان در ایران تا اندازه زیاد سبک وسیاق خود را مدیون تحولات تاریخ نگاری دوره امیر علیشیر نوایی است . کلید واژه: دوره تیموری، امیر علیشیر نوایی ، تاریخ نگاری

کلمات کلیدی

, دوره تیموری, امیر علیشیر نوایی , تاریخ نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060928,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {نقش امیرعلیشیرنوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری},
booktitle = {همایش بین المللی اندیشه ها آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دوره تیموری، امیر علیشیر نوایی ، تاریخ نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش امیرعلیشیرنوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری
%A سرافرازی, عباس
%J همایش بین المللی اندیشه ها آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی
%D 2015

[Download]