مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (83-100)

عنوان : ( رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایشنامه در بسته )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , مریم السادات موسوی تکیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی درون مایه "نگاه خیره" می پردازد. درون‏ مایه "نگاه خیره" از جمله مباحثی است که هم در آثار ادبی و فلسفی سارتر و هم در فلسفه فوکو مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، باور این دو فیلسوف درباره قدرت "نگاه خیره" در نمایش‏نامه تمثیل گونه ی" در بسته" اثر ژان پل سارتر بررسی می‏شود. با واکاوی در تار و پود اجزای این نمایش‏نامه و با بکارگیری ابزارهایی که "نگاه خیره" در اختیار دارد و از آن طریق به هستی دیگری عینیت می‏بخشد، در این مقاله سعی بر آن است که چگونگی سلب آزادی سوژه [فاعل شناسا]و بیگانه شدگی فرد نسبت به وجود واقعی خود نشان داده شود. اثرات دائمی، محونشدنی و نابودکننده ای که زیر سایه سنگین "نگاه خیره" دیگری در شخصیت سوژه [فاعل شناسا] جاری می‏شود، آزادی افراد راتحت الشعاع خود قرار می‏دهد و در چنگال رابطه قدرت، اسیر و گرفتار می‏کند همچنان که شخصیتهای نمایش، اینه ، استل و گارسین درهزارتوی روابط قدرت گرفتار می‎شوند و از آنجا که در برابر هجوم "نگاه خیره" دیگری، به شیء بی‏دفاعی تبدیل ‏می‏شوند، راه گریز برای فرار از چشمی که به آن‏ها خیره شده است نمی‏یابند.

کلمات کلیدی

, واژه‏های کلیدی: نگاه خیره, آزادی, بیگانه‏شدگی, وجود, شیء شدگی, رابطه قدرت, در بسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060930,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and موسوی تکیه, مریم السادات},
title = {رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایشنامه در بسته},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {49},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-2878},
pages = {83--100},
numpages = {17},
keywords = {واژه‏های کلیدی: نگاه خیره، آزادی، بیگانه‏شدگی، وجود، شیء شدگی، رابطه قدرت، در بسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایشنامه در بسته
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A موسوی تکیه, مریم السادات
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2016

[Download]