اقتصاد و الگو سازی, دوره (4), شماره (17), سال (2014-4) , صفحات (111-134)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته )

نویسندگان: سید علی رضوی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید هر بخش می تواند یک تورش جدی در برآورد تولید آن بخش ایجاد کند، نهاده انرژی است. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی در بخش خدمات و تنوع تولید در بخش خدمات، انرژی های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت های با کیفیت پایین شده اند. در این مقاله ابتدا تابع تقاضای برق بخش خدمات با دو الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته طی دوره 1392-1367برآورد شده و در ادامه براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل برآورد شده با الگوریتم کرم شب تاب برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق این بخش انتخاب شده است. نتایج نشان می دهند که متغییر تعداد مشترکین با میزان تقاضا رابطه ی مستقیم دارد، کشش متقاطع قیمتی 4/0 برآورد شده حاکی از جایگزینی نسبتا پایین برق با گاز می باشد. رابطه مستقیم بین ارزش افزوده بخش خدمات و مصرف برق بیانگر ضروری بودن نهاده انرژی برق در بخش خدمات است.. کشش قیمتی خودی برق(0.21-) در بخش خدمات ناچیزاست. با توجه به پایین بودن کشش قیمتی برآورد شده، نمی توان انتظار داشت که با افزایش قیمت برق، میزان مصرف برق در این بخش به سرعت کاهش یابد. متغیر تعداد مشترکین برق با مصرف برق رابطه مستقیم دارد.

کلمات کلیدی

, بخش خدمات, تقاضای برق, الگوریتم کرم شب تاب, الگوریتم سازی فاخته, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060931,
author = {رضوی, سید علی and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته},
journal = {اقتصاد و الگو سازی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {17},
month = {April},
issn = {2476-5775},
pages = {111--134},
numpages = {23},
keywords = {بخش خدمات، تقاضای برق، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم سازی فاخته، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته
%A رضوی, سید علی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J اقتصاد و الگو سازی
%@ 2476-5775
%D 2014

[Download]