کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی , 2016-07-28

عنوان : ( بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری )

نویسندگان: محمدرضا اعلمی , رضا قاضی , ویدا خزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک نوع از تجهیزات پربازده، بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) میباشد که براساس اصول کار مبدل منبع ولتاژ(VSI) طراحی شده است و با تزریق ولتاژ به سیستم سبب اصلاح اغتشاشات شبکه توزیع می شود. در این مقاله، جهت بررسی عملکرد DVR و تأثیر آن بر جبران سازی ولتاژ شبکه توزیع این تجهیز مدل سازی شده و با بروز کمبود ولتاژ در مدت زمان معین، نقش این تجهیز در اصلاح کمبود ولتاژ بررسی می شود. عملکرد DVR در اصلاح شاخص های کیفیت توان بستگی قابل توجهی به عملکرد سیستم کنترل آن دارد. وظیفه سیستم کنترل DVR در واقع ثابت نگه داشتن ولتاژ در مواقع کمبود ولتاژ سیستم در نقطه ای است که بارهای حساس به سیستم متصل می باشند. روش کنترلی اتخاذ شده برای DVR در این مقاله، روش فازی نوع ۲ است. نتایج نشان میدهد که DVR مبتنی بر کنترل کننده فازی نوع ۲ عملکرد بهتری نسبت به DVR مبتنی بر سایر کنترل کنندهها مانند PID دارد و اعوجاج هارمونیکی کلی (THD) تولید شده توسط DVR مبتنی بر کنترل کننده فازی نسبت به DVR مبتنی بر کنترل کننده PID کمتر است. همچنین عملکرد DVR در جبران سازی و اصلاح کمبود ولتاژ با حضور تولید پراکنده (DG) و بدون حضور آن با هم بررسی و مقایسه میشود. حضور DG باعث کاهش جریان و توان تزریقی توسط DVR و در نتیجه کاهش توان نامی DVR شده است.

کلمات کلیدی

, بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) , تولید پراکنده (DG) , کنترلر PID کنترل نوع ۲ بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060934,
author = {اعلمی, محمدرضا and قاضی, رضا and ویدا خزاعی},
title = {بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی},
year = {2016},
location = {ترکیه - دبیرخانه دائمی همایش, دانشگاه استانب, ايران},
keywords = {بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) ، تولید پراکنده (DG) ، کنترلر PID کنترل نوع ۲ بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری
%A اعلمی, محمدرضا
%A قاضی, رضا
%A ویدا خزاعی
%J کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
%D 2016

[Download]