مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( بررسی اثر نابرابری واریانسها بر پایش پروفایلهای خطی )

نویسندگان: فرزانه بدخشان , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مسائل کنترل کیفیت آماری، کیفیت فرایند یا محصول با استفاده از رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف میشود، که این رابطه پروفایل نامیده میشود. با توجه به رابطه رگرسیونی بین متغیر پاسخ و متغیر مستقل، انواع پروفایلهای خطی ساده، چند متغیره، غیرخطی و ... وجود دارد. هدف این تحقیق، بررسی اثر نقض برابری واریانس عناصر خطا بر پایش پروفایلهای خطی ساده میباشد که یکی از فرضیات اولیه در پایش پروفایلها است. اگر هنگام نابرابری واریانس عناصر خطا از مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شود، طبق قضیه گاوس – مارکوف برآوردهای شیب و عرض از مبدأ بهترین برآوردکننده نااریب با کمترین واریانس نخواهند بود. علاوه بر این، واریانس برآورد شده با روش حداقل مربعات برای ضرایب رگرسیون در این کنگ و آلباین و رویکرد T حالت نااریب نیست. با در نظر گرفتن دو سناریو برای نابرابری واریانسها، شبیهسازی برای رویکرد 2 جداگانه برای پایش شیب و عرض از مبدأ است، در فاز دو انجام شده است. نتایج حاصل EWMA که ترکیب دو نمودار EWMA-2 تحت کنترل به شدت تحت تأثیر نابرابری واریانسها قرار میگیرد و ARL ، از شبیهسازی حاکی از آن بود که در هردو رویکرد برآوردهای حداقل مربعات شیب و عرض از مبدأ در چنین وضعیتی عملکرد مناسبی از خود نشان نمیدهند.

کلمات کلیدی

, پایش پروفایل, نابرابری واریانسها, متوسط طول دنباله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060940,
author = {بدخشان, فرزانه and شادمان, علیرضا},
title = {بررسی اثر نابرابری واریانسها بر پایش پروفایلهای خطی},
booktitle = {مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایش پروفایل، نابرابری واریانسها، متوسط طول دنباله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نابرابری واریانسها بر پایش پروفایلهای خطی
%A بدخشان, فرزانه
%A شادمان, علیرضا
%J مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]