مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده )

نویسندگان: فرزانه درودی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی مواقع مشخصه کیفی مورد بررسی در نمودارهای کنترل، به شکل رابطهای بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل است، که اصطلاحاً به آن پروفایل گفته میشود. تحت کنترل نگهداشتن وضعیت یک پروفایل توسط تکنیکهای کنترل فرآیند آماری، پایش پروفایل نامیده میشود. زمانی که یک نمودار کنترل با انحراف با دلیلی مواجه میشود، پی بردن به علل اصلی تغییر در فرآیند و شناسایی زمانی که این انحراف در آن واقعشده، مسالهای مهم است که به آن نقطه تغییر اطلاق میشود. همچنین باقیماندهها مهمترین ابزاری هستند که بهمنظور ارزیابی فرضها در مدلهای رگرسیونی مورداستفاده قرار میگیرند. در این میان باقیماندههای بازگشتی و توابعی از آنها به دلیل داشتن خصوصیات مناسب از جایگاهی خاص برخوردار میباشند. در این مقاله، یک رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیماندههای بازگشتی در فاز 1 ] پروفایلهای ساده خطی ارائهشده است. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از شبیهسازی با روش محمود و همکاران ] 1[ و کیم و همکاران ] 2 مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته است. این روش علاوه بر اینکه میتواند تحت کنترل بودن فرایند را در فاز 1 ارزیابی کند، قادر به کشف نقطه تغییر نیز هست.

کلمات کلیدی

, رویکرد نقطه تغییر, پایش پروفایل, باقیمانده بازگشتی, پروفایل خطی, فاز 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060942,
author = {درودی, فرزانه and شادمان, علیرضا},
title = {رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده},
booktitle = {مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رویکرد نقطه تغییر، پایش پروفایل، باقیمانده بازگشتی، پروفایل خطی، فاز 1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده
%A درودی, فرزانه
%A شادمان, علیرضا
%J مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]