آموزش عالی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (1-23)

عنوان : ( چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران )

نویسندگان: داود قرونه ء , سیدمحمد میرکمالی , عباس بازرگان , سید کمال خرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران به منظور ارائه یک چارچوب مفهومی طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی است که به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. ابتدا در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مؤلفه‌های بالندگی اعضای هیات علمی شناسایی و دسته‌بندی شدند. سپس، در مرحله کمی در قالب روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته نظرات و دیدگاه‌های 283 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده بودند، گردآوری شد. سپس داده‌های به دست آمده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مؤلفه‌های بالندگی اعضای هیات علمی اولویت‌بندی گردیدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان مؤلفه‌های شناسایی شده، بالندگی آموزشی با وزن نسبی 342/0 دارای بیشترین اهمیت می‌باشد. بعد از آن، مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی با وزن نسبی 24/0، بالندگی فردی با وزن 195/0، بالندگی خدماتی با وزن نسبی 126/0، و بالندگی سازمانی با وزن نسبی 097/0 در مراتب بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی

, بالندگی اعضای هیات علمی, بالندگی حرفه‌ای, کیفیت آموزش عالی, دانشگاه تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060944,
author = {قرونه ء, داود and سیدمحمد میرکمالی and عباس بازرگان and سید کمال خرازی},
title = {چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-8000},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {بالندگی اعضای هیات علمی، بالندگی حرفه‌ای، کیفیت آموزش عالی، دانشگاه تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران
%A قرونه ء, داود
%A سیدمحمد میرکمالی
%A عباس بازرگان
%A سید کمال خرازی
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2014

[Download]