چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( تاثیر سررسید بدهی در بهبود کارایی سرمایه گذاری )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مریم سخاوت پور , عبداله حبیبی محب سراج ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی بدهی کارایی سرمایه گذاری است.نمونه ی آماری پژوهش شامل 23 1 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 -1389 انتخاب شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که بین سررسید بدهی با کارایی سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کمتر از حد و بیش از حد رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. در واقع می توان بیان نمود که سررسید بدهی مکانیزمی است که در افزایش کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد

کلمات کلیدی

, سررسید بدهی, بدهی کوتاه مدت, کارایی سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060946,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and مریم سخاوت پور and عبداله حبیبی محب سراج},
title = {تاثیر سررسید بدهی در بهبود کارایی سرمایه گذاری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سررسید بدهی، بدهی کوتاه مدت، کارایی سرمایه گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سررسید بدهی در بهبود کارایی سرمایه گذاری
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A مریم سخاوت پور
%A عبداله حبیبی محب سراج
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]