اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام , 2016-11-14

عنوان : ( تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزشهای مذهبی در پاکستان )

نویسندگان: فرزانه تومانی , محسن جان پرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مذهب با توجه به اینکه نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا میکند و به صورتهای مختلف بر هویت آنها تأثیرگذار است و از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. فراگیری و انتقال آن از طرق مختلف از سوی خانوادهها، گروهها و حتی حکومتها صورت میگیرد. با توجه به اینکه آموزش سبب شکلدهی به هویت مذهبی افراد شده است بررسی آموزش- های مذهبی یک ضرورت میباشد. در این میان، آموزشهای مذهبی در بین مردم کشور پاکستان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونهای که در دوران حکومت ضیاءالحق برای اولین بار در تاریخ پاکستان، حکومت به حمایت مالی از توسعه آموزش های مذهبی دست زد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش بر بحران مذهبی در فضای کشور پاکستان میباشد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزشهای مذهبی غیررسمی در فضای کشور پاکستان میباشد. بر این مبنا، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای انجامشده است. در این پژوهش نتیجه گیری شده است که آموزشهای مذهبی که توسط خانواده که به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان، و رسانه که بخش جدایی ناپذیر از زندگی مخاطبان است، موجب شکلگیری بحران مذهبی در کشور پاکستان شده است و عواملی مانند افراطگرایی فرقهای و گروه طالبان هم در شکلگیری بحران مذهبی تاثیرگذار بوده اند.

کلمات کلیدی

, آموزش, بحران, مذهب, جهان اسلام, پاکستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060950,
author = {تومانی, فرزانه and جان پرور, محسن},
title = {تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزشهای مذهبی در پاکستان},
booktitle = {اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش، بحران، مذهب، جهان اسلام، پاکستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزشهای مذهبی در پاکستان
%A تومانی, فرزانه
%A جان پرور, محسن
%J اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام
%D 2016

[Download]