منابع انسانی ناجا, دوره (7), شماره (30), سال (2013-3) , صفحات (67-96)

عنوان : ( بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) )

نویسندگان: داود قرونه ء , حسین مرادی مقدم , حسین بجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «مشخص کردن نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا» صورت گرفته است. در این پژوهش به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان از مدل والتون استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از نظر روش تحقیق جزء پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد.جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان یکی از رده های ناجا است. که تعداد 202 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. نتایج محاسبه ضرایب همبستگی نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد(43/0= r).همچنین بین عملکرد و هر هشت مؤلفه کیفیت زندگی کاری رابطة معنی‌داری مشاهده شد. نتایج حاصل از اجرای آزمون آماری رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که از مجموع مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری چهار مؤلفه توان پیش‌بینی عملکرد کارکنان را دارا هستند که عبارتند از: ‌قانون‌گرایی در سازمان، پرداخت منصفانه و کافی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم،‌ و توسعه قابلیت‌های انسانی. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از مجموع مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، هفت مورد آنها در سطحی نسبتاً مطلوب و یک مورد دیگر (مؤلفه وابستگی اجتماعی زندگی کاری) در سطح مطلوب قرار دارد. میانگین نمره ارزیابی عملکرد کارکنان نمونه مورد نظر بر اساس تعرفه سال 1389 به میزان 57/197 محاسبه شده است.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی کاری, ارتقاء عملکرد, ناجا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060952,
author = {قرونه ء, داود and حسین مرادی مقدم and حسین بجانی},
title = {بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی)},
journal = {منابع انسانی ناجا},
year = {2013},
volume = {7},
number = {30},
month = {March},
issn = {2008-904x},
pages = {67--96},
numpages = {29},
keywords = {کیفیت زندگی کاری، ارتقاء عملکرد، ناجا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی)
%A قرونه ء, داود
%A حسین مرادی مقدم
%A حسین بجانی
%J منابع انسانی ناجا
%@ 2008-904x
%D 2013

[Download]