دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( مدل سازی ریاضی پارامترهای فرایند تولید کمپوست )

نویسندگان: آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای مدلسازی بطور گسترده در مدلسازی فرایند تولید کمپوست از قبیل پیشبینی عملکرد کمپوست، بهبود درک سیستمهای تولید کمپوست، گسترش مفاهیم تئوری جدید و ... استفاده میشود. در این پژوهش تعدادی از عوامل مؤثر در تولید کمپوست از جمله انتقال حرارت، جریان هوا و سرعت هوادهی، انتشار بو و انتشار آمونیاک و محتوای رطوبت مورد بررسی قرار گرفت و روشهای پاسکوئیل جی فورد و گاوس برای مدلسازی انتشار بو وآمونیاک و روش المان محدود در مدل هونگ برای انتقال حرارت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل هونگ برای توده کمپوست نتایج را کمی پایینتر از مقدار واقعی پیشبینی کرده و همچنین مدل ایجاد شده براساس تئوری گاوسی توانایی پیشبینی غلظت آمونیاک در مسیر باد را دارد و همچنین مناسبترین نسبت هوا به مواد آلی برای تهیه کمپوست ( 0/11هوا در دقیقه به ازای هر کیلوگرم ماده آلی) است

کلمات کلیدی

, کمپوست, المان محدود, مدل هونگ, تئوری گاوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060953,
author = {شاهنظری کرباسرائی, آرمان and روحانی, عباس},
title = {مدل سازی ریاضی پارامترهای فرایند تولید کمپوست},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمپوست، المان محدود، مدل هونگ، تئوری گاوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی ریاضی پارامترهای فرایند تولید کمپوست
%A شاهنظری کرباسرائی, آرمان
%A روحانی, عباس
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]