دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( بررسی انواع صافی ها و تجزیه کننده های اولتراسونیک گاز آمونیاک در پرورش ماهی )

نویسندگان: علیرضا مومنی , عباس روحانی , علیرضا طاهری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله ترکیبات زیانآور در حوضچههای پرورش ماهی میتوان به ترکیبات نیتروژندار، بهویژه آمونیاک و نیتریت اشارهکرد. یون آمونیوم علاوه بر سمی بودن، قادر است اکسیژن محلول آبهای پذیرنده را پایین آورده و حیات موجودات آبزی را بهخطر اندازد. عامل آمونیاک در پرورش متراکم و فوق تراکم و همچنین حمل و نقل ماهی همواره سبب مشکلاتی برای پرورشدهندگان میشود. لزوم یافتن روشهای تشخیص و پیشگیری که مطابق با امکانات موجود کشور باشد کمک شایانی به رفع این عارضه خواهد کرد. استفاده از مواد افزایش دهنده کیفیت آب بهعنوان بخشی از مدیریت آب در آبزیپروری از دیر باز مطرح بوده است. روشهای متداولی برای کنترل گاز آمونیاک در سیستمهای مکانیزه بهکار میرود که از جمله میتوان به صافیهای زئولیتی، صافیهای فتوکاتالیستی، تجزیهکنندههای اولتراسونیک و صافیهای زیستی اشارهکرد. صافیهای زیستی خود شامل صافیهای غوطهور، صافیهای قطرهای، صافیهای بیودرام، صافیهای بیودیسک، صافیهای بستر روان و صافیهای با مصالح سبک وزن – دانه تسبیحی میباشند. بازدهی صافیها به عوامل متعدد شیمیایی، فیزیکی و زیستی از جمله: میزان ،PHقلیائیت آمونیاک و نیتریت، اکسیژن، مواد جامد، شوری، انتشار گاز، دما، عمق صافی، مساحت سطح مقطع، بارگذاری هیدرولیکی، مصالح صافی، نسبت تخلخل صافی، مساحت سطح مخصوص، ضخامت لایه نازک، نور و تراکم توده زنده بستگی دارد. بهطورکلی، با توجه به هدف مورد نظر از بکارگیری صافی و ویژگیهای مصرف انرژی، هزینه اولیه، هزینه مصرفی، ظرفیت و عملکرد میتوان با توجه به ویژگیهای هر یک از انوع صافیها بهترین را انتخاب و مورد استفاده قرار داد

کلمات کلیدی

, بازدهی, پرورش متراکم, ترکیبات نیتروژندار, تلفات آبزیان, صافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060958,
author = {مومنی, علیرضا and روحانی, عباس and طاهری راد, علیرضا},
title = {بررسی انواع صافی ها و تجزیه کننده های اولتراسونیک گاز آمونیاک در پرورش ماهی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازدهی، پرورش متراکم، ترکیبات نیتروژندار، تلفات آبزیان، صافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انواع صافی ها و تجزیه کننده های اولتراسونیک گاز آمونیاک در پرورش ماهی
%A مومنی, علیرضا
%A روحانی, عباس
%A طاهری راد, علیرضا
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]