دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582 )

نویسندگان: رقیه صلبی , عباس روحانی , حسین پورصباغ رکن آبادی , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با مکانیزه شدن سیستم های کشاورزی، انجام به موقع فعالیت های کشاورزی نیازمند برنامه ریزی صحیح ماشین ها می باشد، چنانچه خرابی پیشبینی نشده در ادوات اتفاق بیافتد، منجر به کاهش عملکرد و کیفیت محصول و در نتیجه کاهش سود میگردد، به همین دلیل سیستمهای موجود در ماشینهای کشاورزی باید پایا، اطمینان بخش و ایمن باشد. در همین راستا تحقیقی برای تخصیص میزان قابلیت اطمینان به زیرسیستمهای تراکتور مسیفرگوسن 582موجود در مزرعه آستان قدس رضوی انجام شد. در این تحقیق میزان خرابی در سال هفتم عمر تراکتور برآورد شد که نرخ خرابی برابر با 2/215به دست آمد و با استفاده از تابع توزیع نمایی قابلیت اطمینان برای هر یک از زیرسیستمهای موتور، انتقال قدرت، فرمان، سوخترسانی و لاستیکها و همچنین قابلیت اطمینان کل تراکتور محاسبه شد که مقدار برای 122ساعت برابر %52به دست آمد و با توجه به حداکثر هزینه مجاز برای تعمیرات، نرخ خرابی جدید 2/224به دست آمد و قابلیت اطمینان هدف برای 122ساعت %72تعیین شد. سپس با استفاده از الگوریتم حداقل تلاش قابلیت اطمینان هر یک از زیرسیستمها تعیین شد تا قابلیت اطمینان هدف محقق گردد

کلمات کلیدی

, الگوریتم حداقل تلاش, تابع توزیع نمایی, تخصیص قابلیت اطمینان, ماشینهای کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060966,
author = {صلبی, رقیه and روحانی, عباس and پورصباغ رکن آبادی, حسین and طبسی زاده, محمد},
title = {استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوریتم حداقل تلاش، تابع توزیع نمایی، تخصیص قابلیت اطمینان، ماشینهای کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582
%A صلبی, رقیه
%A روحانی, عباس
%A پورصباغ رکن آبادی, حسین
%A طبسی زاده, محمد
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]