دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016) , 2016-09-14

عنوان : ( مسئله زمانبندی پرستاران: مطالعه موردی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد )

نویسندگان: فرشاد بهروزی مشهدی , مجید سالاری , علی بیرجندی نژاد , رضا عاطفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در بحث زمانبندی، زمانبندی نیروی انسانی و علیالخصوص زمانبندی شیفتهای پرستاران است. در این مسئله تعداد پرستاران موردنیاز برای هر شیفت در آن دورهی زمانبندی مشخص بوده و هدف از حل مسئله تخصیص پرستاران به شیفتها است به طوریکه تقاضای هر شیفت برآورده شده و رضایت پرستاران و مسئولین نیز در نظر گرفته شود. بررسی شرایط این مسئله در دنیای واقعی نشان میدهد که شامل محدودیتهای بسیار زیادی از قبیل محدودیتهای شیفتهای متوالی، ساعت کارکرد، حداکثر اضافهکاری، تعطیلات آخر هفته، درخواستهای مرخصی و غیره میشود، که در این مطالعه سعی شده تمامی این محدودیتها در نظر گرفته شود. در این پژوهش از مدل ریاضی برای زمانبندی شیفتهای پرستاران در بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد استفادهشده است. نتایج به دست آمده از حل این مسئله با زمانبندی دستی انجامگرفته توسط سرپرستار مقایسه شده است. این مقایسه نشان میدهد که این مدل به دلیل در نظر گرفتن ترجیحات و همچنین رعایت کردن تمامی محدودیتها که بسیاری از آنها در زمانبندی دستی نقض شدهاند، در مدتزمان بسیار کوتاهی به جواب بسیار بهتری دست پیدا میکند

کلمات کلیدی

, زمانبندی, زمانبندی پرستاران, مدل ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060968,
author = {بهروزی مشهدی, فرشاد and سالاری, مجید and علی بیرجندی نژاد and عاطفی, رضا},
title = {مسئله زمانبندی پرستاران: مطالعه موردی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زمانبندی، زمانبندی پرستاران، مدل ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسئله زمانبندی پرستاران: مطالعه موردی بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد
%A بهروزی مشهدی, فرشاد
%A سالاری, مجید
%A علی بیرجندی نژاد
%A عاطفی, رضا
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
%D 2016

[Download]