سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20

عنوان : ( جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس اندوفیت در درختان ممرز جنگلهای مازندران )

نویسندگان: سیدمحمد علوی , سعید طریقی , حشمت اله رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک بررسی در بهار 1393 به منظور شناسایی اندوفیتهای باکتریایی در تعدادی از درختان جنگلهای استان مازندران، باکتری گرم مثبت دارای کلونی شبه باسیلوس جداسازی گردید. شانزده جدایه از مناطق مختلف جنگل از شاخههای یکساله در محیط کشت باکتریایی جدا شدند. بررسی پروتئینهای سلولی با الکتروفورز، -SDS )Polyacrylamide gel electrophoresis-Sodium dodecyl sulfate( PAGE ، سبب گروهبندی باکتریهای جداشده در چهار گروه متفاوت گردید که از بین آنها یک گروه دارای جمعیت غالب بود. به منظور شناسایی مولکولی از آغازگرهای عمومی f27 و r1525 مربوط به ناحیه rDNA S16 باکتری استفاده شد. یک نماینده از هر گروه انتخاب و بعد از انجام PCR و خالصسازی نوکلئیک اسید، در پلاسمید R/T57pTZ کلون گردید. پلاسمید خالص شده برای تعیین توالی ارسال شد. نتایج حاصل از مقایسه توالیها با توالیهای موجود در بانک ژن NCBI نشاندهنده وجود گونههای Bacillus subtilis ، B. megaterium ، B. thuringensis و B. endophyticus در نمونهها بود. گونه B. subtilis به عنوان گونه غالب شناسایی گردید. این اولین بررسی در زمینه شناسایی و تعیین تنوع جدایههای باسیلوس اندوفیت ممرز ) betulus Carpinus ( در ایران میباشد.

کلمات کلیدی

, اندوفیت, باسیلوس, شناسایی, جدایه, ممرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060979,
author = {علوی, سیدمحمد and طریقی, سعید and حشمت اله رحیمیان},
title = {جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس اندوفیت در درختان ممرز جنگلهای مازندران},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اندوفیت، باسیلوس، شناسایی، جدایه، ممرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس اندوفیت در درختان ممرز جنگلهای مازندران
%A علوی, سیدمحمد
%A طریقی, سعید
%A حشمت اله رحیمیان
%J سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
%D 2016

[Download]