پژوهش حقوق عمومی, دوره (17), شماره (48), سال (2015-12) , صفحات (9-25)

عنوان : ( اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )

نویسندگان: سید فضل اﷲ موسوی , سیدحسین حسینی , سید حسین موسوی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﺻﻮ ل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ روﯾﮥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وارد ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ، اﺧﺘﻼﻓـﺎت اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﻣـﺮوزه ﯾﮑـﯽ از اﺧﺘﻼﻓـﺎت رو ﺑـﻪ ﻓ ﺰاﯾﺶ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸـﺮی را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﮐﯿﻔﺮی از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻸ روﺑﺮوﺳﺖ درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺎ ارﺟﺎع اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺻﺎﻟﺢ ر ﺳﯿﺪﮔﯽ، اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻟـﺰام آورﻧـﺪ، ﺿـﻤﻦ ﺣـﻞ وﻓﺼـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺣـﻮادث ﻧـﺎﮔﻮار، ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﮑﻤـﻞ و اﻋﻼﻣـﯽ - ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﺻـﻮل ﻣﻬـﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ . ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﯽ و اﻋـﻼم اﺻـﻮل اﺳـﺘﻔﺎدة ﻏﯿـﺮ زﯾـﺎن ﺑـﺎر از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ، ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی، ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﭘﺎﯾـﺪار و... ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮف در ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯽ در رواﺑﻂ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ . ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ رﺟﻮع ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻞ وﻓﺼـﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸـﺎن ﻧﺒـﻮد اﺳﺎﺳـﺎً، اﻣـﺮوزه اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺘﻘﻦ در زﻣ ﯿﻨﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ و اﻋـﻼم اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ آرای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد رﺟﻮع ﺑﻪ روش ﻫـﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ

کلمات کلیدی

, روابط بین المللی, اصول محیط زیست بین الملل, حل و فصل مسالمت امیز اختلافات, حمایت کیفری از محیط زیست بین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060984,
author = {سید فضل اﷲ موسوی and حسینی, سیدحسین and سید حسین موسوی فر},
title = {اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ},
journal = {پژوهش حقوق عمومی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {48},
month = {December},
issn = {2345-6116},
pages = {9--25},
numpages = {16},
keywords = {روابط بین المللی،اصول محیط زیست بین الملل،حل و فصل مسالمت امیز اختلافات،حمایت کیفری از محیط زیست بین المللی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
%A سید فضل اﷲ موسوی
%A حسینی, سیدحسین
%A سید حسین موسوی فر
%J پژوهش حقوق عمومی
%@ 2345-6116
%D 2015

[Download]