مطالعات امنیت اجتماعی, دوره (44), شماره (44), سال (2016-1) , صفحات (139-162)

عنوان : ( مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد )

نویسندگان: امید رضائی , محمد مظلوم خراسانی , علی اکبر مجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سامت اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات جامعه شناسی شده است و به عملکرد افراد در جامعه اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر سامت اجتماعی شهروندان مشهد است. بدین منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای مطالعه استفاده شد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 267 نفر از شهروندان مشهد از ده ناحیه مختلف این شهر، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان سامت اجتماعی شهروندان شهر مشهد به طرز معناداری بالاتر از حد متوسط است. همچنین مشخص شد که متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، سن، تحصیات و وضعیت تأهل بر سامت اجتماعی تاثیرگذارند. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری، 0 بر سامت اجتماعی تاثیر مثبت می گذارد؛ / مشخص شد که احساس امنیت اجتماعی به میزان 41 یعنی با افزایش احساس امنیت اجتماعی شهروندان، سامت اجتماعی آنان نیز افزایش خواهد یافت

کلمات کلیدی

, سلامت اجتماعی, احساس امنیت اجتماعی, سن , تحصیلات , وضع تاهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061003,
author = {رضائی, امید and مظلوم خراسانی, محمد and مجدی, علی اکبر},
title = {مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد},
journal = {مطالعات امنیت اجتماعی},
year = {2016},
volume = {44},
number = {44},
month = {January},
issn = {1735-3823},
pages = {139--162},
numpages = {23},
keywords = {سلامت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، سن ، تحصیلات ، وضع تاهل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد
%A رضائی, امید
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A مجدی, علی اکبر
%J مطالعات امنیت اجتماعی
%@ 1735-3823
%D 2016

[Download]