مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (4), شماره (8), سال (2016-2) , صفحات (67-76)

عنوان : ( بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتزیپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعه موردی: طرح های بیابان زدایی عمرانی گناباد و چاه گوجی مه ولات) )

نویسندگان: منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احیاء و اصلاح مراتع خشک بیابانی نیاز به کشت انواع گونه های سازگاری دارد که بتواند با شرایط نامساعد منطقه سازش داشته و عوامل نامساعد اقلیمی را تحمل نماید که از آن جمله می‌توان از گیاه بوته ای آترپلکس در احیاء مراتع بهره برد. با توجه به اهمیت عوامل ادافیکی بر استقرار این بوته، تحقیقی در دو منطقه آتریپلکس کاری شده عمرانی غربی از شهرستان گناباد و چاه‌گوجی در شهرستان مه‌ولات انجام پذیرفت. داده های اندازه گیری شده از شاخص های گیاهی و خاکی در هر منطقه بوسیله نرم افزار Minitab از طریق آزمونt دو نمونه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش درصد اشباع خاک پایین، اسیدیته بالا، میزان کربن و نیتروژن پایین در فارو همچنین هدایت الکتریکی بالا کشت گیاه را در چاله محدود می‌کند. بافت ریز دانه در دو نوع کشت باعث بهبود رشد آتریپلکس می‌گردد. سایر پارامترهای خاک شامل درصدآهک، میزان پتاسیم و فسفر بر رشد آتریپلکس تاثیر معنی‌داری ندارد. لذا توصیه می‌گردد در مناطقی که با محدودیت های مذکور مواجه است در انتخاب این گونه جهت کشت، ملاحظات لازم انجام گیرد.

کلمات کلیدی

, استقرار نهال, آتریپلکس, طرح های بیابان زدایی, چاه گوجی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061006,
author = {مهدی زاده, منیژه and گل کاریان, علی and ناصری, کمال الدین},
title = {بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتزیپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعه موردی: طرح های بیابان زدایی عمرانی گناباد و چاه گوجی مه ولات)},
journal = {مهندسی اکو سیستم بیابان},
year = {2016},
volume = {4},
number = {8},
month = {February},
issn = {2538-6336},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {استقرار نهال، آتریپلکس، طرح های بیابان زدایی، چاه گوجی، عمرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتزیپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعه موردی: طرح های بیابان زدایی عمرانی گناباد و چاه گوجی مه ولات)
%A مهدی زاده, منیژه
%A گل کاریان, علی
%A ناصری, کمال الدین
%J مهندسی اکو سیستم بیابان
%@ 2538-6336
%D 2016

[Download]