علوم اجتماعی, دوره (13), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (217-238)

عنوان : ( بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , حسین رمضانی , مژگان عظیمی هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالۀ حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی رابط ۀ حمای ت اتمم ا ی محمای ت اتمم ا ی ادراکشده و حمایت اتمما ی دریافتشده( با سبکهای هویمی مبرگرفمه از نظری ۀ برزونس یی( ب ه رو پیمایشی، در تامعۀ امّاری فرزندان شاهد مشهدا، تانبازان 05 درصد به بالا و آزادگ ان ( ش هر نیش ابور ک ه تعداد کلّ آنها 9393 نفر بود، با حجم نمونۀ 905 نفر انجام ش ده اس تم می ان حمای ت اتمم ا ی ب رای پاسخگویان زن از پاسخگویان مرد بیشتر بودم پاسخگویان زن بیشت ر از پاس خ گوی ان م رد از س بک ه ای هویت اطّلا اتی، هنجاری و تعهّد هویت اسمفاده میکنند و در مقابل، پاسخگوی ان م رد ب یش ت ر از س بک هویت سردرگم اسمفاده میکنندم ممغیّرهای سن و سطح تحصیلات با سبک هویت اطّلا اتی، سبک هوی ت هنجاری و تعهّد هویت همبسمگی امّاری معناداری دارند؛ ولی همبسمگی سن با س بک هوی ت س ردرگم – اتمنابی معنادار نبودم حمایت اتمما ی دریافتشده تأثیر بیشتری بر سبکهای ه ویمی پاس خ گوی ان داردم همبسمگی حمایت اتمما ی با سبکهای هویت اطلا اتی، هویت هنج اری و تعهّ د هوی ت مس مقیم و ب ا سبک هویت سردرگم اتمنابی معیوس استم

کلمات کلیدی

, حمایت اتمما ی ادراکشده, حمایت اتمما ی دریافتشده, سبکهای هویمی برزونسیی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061007,
author = {مجدی, علی اکبر and حسین رمضانی and مژگان عظیمی هاشمی},
title = {بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {217--238},
numpages = {21},
keywords = {حمایت اتمما ی ادراکشده، حمایت اتمما ی دریافتشده، سبکهای هویمی برزونسیی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی
%A مجدی, علی اکبر
%A حسین رمضانی
%A مژگان عظیمی هاشمی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]