توسعه آبزی پروری, دوره (10), شماره (4), سال (2016-12) , صفحات (103-110)

عنوان : ( تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio) )

نویسندگان: منصوره محبی مقدم , حسن باغیشنی , داور شاهسونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات آنتی‌اکسیدانی جیره‌ی غذایی نقش مهمی در حفاظت از آسیب اکسیداتیو ایفا می¬کنند و همچنین به‌ سلامت ماهی و کیفیت گوشت آن کمک می¬کنند. هدف از این مطالعه بررسی اثر بتاکاروتن جیره‌ی غذایی بر برخی بیومارکرهای وضعیت اکسیداتیو در بافت-های مختلف ماهی کپور معمولی می¬باشد. تعداد 70 ماهی کپور (10  60گرم) تهیه و بعد از ضدعفونی به‌طور تصادفی به 2 گروه 35 تایی تقسیم شد. گروه 1 به‌عنوان شاهد جیره‌ی پایه را دریافت کرد. در غذای گروه 2، بتاکاروتن به میزان 100 میلی‌گرم در هر کیلوگرم جیره طی مدت 6 هفته افزوده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بتاکاروتن به‌طور معنی‌داری (05/0>P) باعث کاهش مالون دی الدهید (MDA) در بافت¬های عضله و کبد در مقایسه با گروه کنترل گردید ولی تاثیر معنی¬داری بر میزان MDAدر بافت¬های آبشش و کلیه نداشت. علاوه بر این بتاکاروتن باعث کاهش معنی¬دار میزان گروه‌های کربونیل پروتئین¬ها در بافت¬های کبد، عضله و آبشش گردید. میزان قدرت آنتی اکسیدانت/قدرت احیای آهن (FRAP) در بافت¬های مورد آزمایش افزایش غیرمعنی¬دار داشت. مطالعه¬ی حاضر نشان می‌دهد بتاکاروتن به عنوان یک آنتی¬اکسیدانت طبیعی تا حدودی در بهبود وضعیت اکسیداتیو از طریق کاهش اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین‌ها در برخی از بافت‌های ماهی کپور تاثیرگذار بوده است و کاربرد آن به‌عنوان مکمل غذایی در جیره‌ی ماهیان پرورشی می¬تواند در جهت بهبود وضعیت سلامت و نیز از جهت حفظ کیفیت محصولات مد‌نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بتاکاروتن, کپورمعمولی (Cyprinus Carpio), وضعیت اکسیداتیو بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061009,
author = {محبی مقدم, منصوره and باغیشنی, حسن and شاهسونی, داور},
title = {تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio)},
journal = {توسعه آبزی پروری},
year = {2016},
volume = {10},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-3545},
pages = {103--110},
numpages = {7},
keywords = {بتاکاروتن، کپورمعمولی (Cyprinus Carpio)، وضعیت اکسیداتیو بافتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio)
%A محبی مقدم, منصوره
%A باغیشنی, حسن
%A شاهسونی, داور
%J توسعه آبزی پروری
%@ 2322-3545
%D 2016

[Download]