بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی )

نویسندگان: مجید شاهی بجستانی , عصمت مهدی خانی مقدم , رضا اقنوم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق واکنش 27 رقم تجاری و سه لاین امید بخش جو نسبت به نماتد ریشه گرهی با ترکیب تیماری دو عدد تخم در گرم خاک و سه تکرار با قالب پایه بلوک های تصادفی در شرایط گلخانه بررسی شد. نتایج نشان داد که بین ارقام و لاین های مورد بررسی اختلاف قابل توجهی از نظر فاکتور تولید مثل و شاخص گال وجود دارد .

کلمات کلیدی

, ارقام تجاری, جو, فاکتور تولید مثل, گال, نماتد ریشه گرهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061015,
author = {شاهی بجستانی, مجید and مهدی خانی مقدم, عصمت and رضا اقنوم and روحانی, حمید},
title = {ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارقام تجاری، جو، فاکتور تولید مثل، گال، نماتد ریشه گرهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی
%A شاهی بجستانی, مجید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A رضا اقنوم
%A روحانی, حمید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]