کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (19-34)

عنوان : ( جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضوی )

نویسندگان: مرضیه یگانه فر , اعظم صنعت جو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی و مقایسة آن با 7 معیار استخراج شده از متون، به منظور ارزیابی این نوع خدمات است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله و با استفاده از رویکرد کمّی و کیفی انجام شد.جامعة هدف شامل 3 گروه کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های عمومی دارای بخش کودک و نوجوانان ـ اعم از کتابخانه‌های زیر پوشش شهرداری، کانون‌های مساجد، آستان ‌قدس رضوی، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک و کتابخانه‌های عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی در استان خراسان رضوی ـ است. از گروه اول و دوم به روش نمونه‌گیری هدفمند به ترتیب 5 و 10 کتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 42 کتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله، از ابزارهای پرسشنامه، سیاهة وارسی و یا مصاحبه استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان داد از بین 7 معیار مورد نظر دربارة خدمات کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های کانون در استان خراسان رضوی، در 5 معیار وضعیت مطلوبی دارند و کتابخانه‎های ‎عمومی برتر استان، تنها در یک مورد مطلوب می­باشند. کتابخانه‎های ‎عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی در هیچ‌کدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران 42 کتابخانه عمومی که از طریق پرسشنامه استخراج شد، نشان داد وضعیت همة معیارها در کتابخانه‎های ‎عمومی، در سطحی کمتر از 40% ارزیابی می‎شود.

کلمات کلیدی

کتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی؛ کتابخانه کودکان و نوجوانان؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061018,
author = {یگانه فر, مرضیه and صنعت جو, اعظم},
title = {جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضوی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {4},
month = {January},
issn = {1680-9637},
pages = {19--34},
numpages = {15},
keywords = {کتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی؛ کتابخانه کودکان و نوجوانان؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضوی
%A یگانه فر, مرضیه
%A صنعت جو, اعظم
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2015

[Download]