علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (60), سال (2017-2) , صفحات (49-59)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش روز افزون مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک­ها و حساسیت به ترکیبات شیمیایی ضد میکروبی از جمله دلایل توجه محققین به کشف مواد ضد میکروبی جدید و با منشا گیاهی می باشد. در این مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره­های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران بر تعدادی از باکتری­های عامل عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. اثرضد میکروبی عصاره­ها با استفاده از روش انتشار دیسک در آگار و تعیین حداقل غلظت مهارکننده از رشد میکروب ها (MIC) و حداقل غلظت کشندگی باکتریایی( MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای انجام گردید. مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی این گیاه نشان داد که بر باکتری های گرم مثبت اثر بهتری نسبت به گرم منفی­ها دارد. به صورتی که بیشترین هاله ممانعت از رشد مربوط به عصاره اتانولی میوه درخت کاج تهران بر روی سوش استافیلوکوکوس اورئوس بود که معادل 14/0±5/17محاسبه گردید. از میان دو سوش گرم منفی نیز باکتری اشرشیا­کلی به عنوان مقاوم ترین باکتری در مقابل عصاره­های آبی و اتانولی این میوه بود.با توجه به نتایج حاصل، گیاه مذکور تا حدی دارای اثرات ضد باکتریایی می­باشد.

کلمات کلیدی

, میوه درخت کاج تهران, اثر ضد باکتریایی, استخراج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061024,
author = {کاشانی, هانیه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {60},
month = {February},
issn = {2008-8787},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {میوه درخت کاج تهران، اثر ضد باکتریایی، استخراج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی
%A کاشانی, هانیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]