پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (11), شماره (1), سال (2016-10) , صفحات (95-118)

عنوان : ( بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ایجاد دولت ملت و برقرار ی حاکمیت ملی، نظام وظیفه به یکی از روش های اصلی تأمین منابع انسانی ارتش های نوین، تبدیل و شهروندان مذکر موظف شدند به عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسلح خدمت کنند.در ایران نظام وظیفه از سال 1305 به این سو اجرا و در خلال آن به ویژه در سال های اخیر، همواره بر تعداد دانش آموختگان مشمول، افزوده شده است ؛به نحوی که با رشد کمی دانشگاه ها و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، سهم دانش آموختگان دانشگاه ها از کل مشمولان، به حدود پنجاه درصد در اواخردهه 1390 خواهد رسید. این امر در شر ایطی که خدمت نظام وظیفه ازمهم ترین دغدغه های دانشجویان است، شناخت نحوة نگرش آنان به نظام وظیفه را به موضوع بااهمیتی تبدیل کرده است. نتا یج ای ن پژوهش نشان می دهد دانشجویان در مجموع، خواستار کاهش مدت خدمت و دوره آموزش،افزایش تسهیلات و درنظر گرفتن انواع خدمات جا یگزین هستند. آنها از وضعیت کنونی ارتباط خدمت وظیفه با رشته تحصیلی، حفظ منزلت خود در دوره خدمت، قوانین نظام وظیفه و معافیت های موجود ، ناراضی بوده و خواهان کاهش مدت خدمت، متناسب با افزایش سطح تحصیلات هستند. اما در شرایطی که خدمت نظام وظیفه با توجه به سیاست و ساختار کنونی تامین منابع انسانی نیروهای مسلح، الزامی بوده و با امنیت ملی پیوند خورده است ،ازیک سو باید خواسته های دانشجویان با ملاحظات ملی و راهبردی کشور درباره تأمین امنیت مطابقت داده شود و از سوی دیگر، نهادهای مرتبط نقش فعال و خلاقانه تری در مدیریت اصلاحات ضروری و پاسخ گویی به تقاضاهای دانشجویان برعهده گیرند

کلمات کلیدی

, نظام وظیفه, خدمت سربازی, دانشجویان, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061026,
author = {سینائی, وحید},
title = {بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {1},
month = {October},
issn = {1735-790X},
pages = {95--118},
numpages = {23},
keywords = {نظام وظیفه، خدمت سربازی، دانشجویان، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A سینائی, وحید
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2016

[Download]