یازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس , 2016-05-18

عنوان : ( انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان دکترعباس سرافرازی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده در سالهای اخیر بحث تحریف نام حقیقی خلیج فارس توسط برخی از کشور های غربی و عربی با اهداف خاص بوجود آمده و تلاش هایی در این باره صورت گرفته است هرچند نام خلیج فارس آن قدر کهن است که حتی در سنگ نبشته ای که در هنگام حفاری کانال سوئز به دست آمد و مربوط به عهد شاپور یکم است واژه دریای پارس بر آن حک شده است اما کشور های سودجوی غربی در تلاش برای تغییر در نام این آبراه کهن برآمده اند در حالیکه اسناد و مدارک میلیونی درباره نام خلیج فارس وجود دارد امروزه هزاران سند معتبر در این رابطه موجود است که یکی از این گروه اسناد صدها سفرنامه ایرانی اروپایی و عربی است که به نام خلیج فارس صحه گذاشته اند این پژوهش بر آن است که نام خلیج فارس را در برخی از این سفرنامه های غربی مورد امعان نظر قرار دهد بنا براین برخی از سفرنامه هایی که به نام خلیج فارس اشاره داشته اند مورد بررسی قرارگرفته است گرچه این پژوهش یک از هزاران است و سفرنامه های بسیاری موجود است که به نام خلیج فارس و حقانیت این نام اشاره دارند در این پژوهش برخی از سفرنامه های دوره صفویه و قاجاریه مورد نظر بوده است

کلمات کلیدی

, کلید واژگان : سفرنامه ها , خلیج فارس , صفویه , قاجاریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061031,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژگان : سفرنامه ها ، خلیج فارس ، صفویه ، قاجاریه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان
%A سرافرازی, عباس
%J یازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس
%D 2016

[Download]