سومین همایش مدیریت بهداشت دام , 2016-11-02

عنوان : ( واکسیناسیون در مدیریت بهداشتی گله های شیری )

نویسندگان: کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکسیناسیون بخشی جدایی ناپذیر از برنامه جامع مدیریت و بهداشت گله است. با این حال، در این روند شاهد آن هستیم که تعداد بیماریهایی که بازده و سودآوری گله را تهدید میکنند بیشتر میشوند.شاید مهمترین واکسن مصرفی در مراکز پرورش گاو شیری واکسن تب برفکی باشد که گاهی فواصل دو واکسیناسیون علیه آن در برخی مناطق به کمتر از 4 ماه میرسد. از سوی دیگر، ورود برخی بیماریها به کشور تسهیل شده است. برای مثال، در چند سال گذشته شاهد رسوخ بیماری لامپی سکین به کشور و واکسیناسیون اجباری با آن شدیم. دورنمای امید بخش امکان پذیر بودن دستیابی به سطوح بالای تولید شیر و معیارهای تولید مثلی ضرورتا نیازمند و لپتوسپیروز است. احتمال دارد واکسیناسیون BVD ،IBR توجه به واکسیناسیون علیه تعداد قابل توجهی از بیماریهای عفونی از قبیل علیه برخی بیماریها (برای مثال بلوتانگ و ویروس شمالنبرگ) در آینده ضروری شود و وضعیت را پیچیده تر کند؛ به ویژه که انواع متعددی از واکسنها وجود دارد و توجه همزمان به بازدهی زیست شناختی واکسن از یک طرف و توجیه اقتصادی آن از طرف دیگر کار پیچیدهای است. واکسیناسیون به هر حال همراه با ورود استرس به گله است و ممکن است مراکز پرورش گاو شیری متوجه شوند که به رغم وجود شواهد اثباتی برای مصرف برخی واکسنها به علت متراکم شدن برنامه واکسیناسیون در تقویم کاری گله فرصتی برای این کار وجود نداشته باشد. هدف این مقاله طرح ضرورت رویکرد به تنظیم مدیریت بهداشتی گله در استفاده از واکسیناسیون هم به عنوان استراتژی و هم به عنوان تاکتیک است.

کلمات کلیدی

, واکسیناسیون, مدیریت بهداشتی گاوهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061040,
author = {شریفی, کامران},
title = {واکسیناسیون در مدیریت بهداشتی گله های شیری},
booktitle = {سومین همایش مدیریت بهداشت دام},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واکسیناسیون، مدیریت بهداشتی گاوهای شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکسیناسیون در مدیریت بهداشتی گله های شیری
%A شریفی, کامران
%J سومین همایش مدیریت بهداشت دام
%D 2016

[Download]