اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (11), سال (2016-9) , صفحات (167-191)

عنوان : ( بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه )

نویسندگان: محمد کریمی , علی چشمی , مجتبی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه‌ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده‌های کیفیت مقررات‌گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش‌های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین‌المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات‌گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده‌های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که بهبود مقررات‌گذاری بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.

کلمات کلیدی

مقرراتگذاری بیمه; نهاد مقرراتگذار;عملکرد صنعت بیمه; ضریب نفوذ بیمه; اصول اصلی بیمه; کیفیت مقرراتگذاری بیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061048,
author = {محمد کریمی and چشمی, علی and مجتبی چشمی},
title = {بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {11},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {167--191},
numpages = {24},
keywords = {مقرراتگذاری بیمه; نهاد مقرراتگذار;عملکرد صنعت بیمه; ضریب نفوذ بیمه; اصول اصلی بیمه; کیفیت مقرراتگذاری بیمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه
%A محمد کریمی
%A چشمی, علی
%A مجتبی چشمی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016

[Download]