بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (18), شماره (63), سال (2014-1) , صفحات (19-24)

عنوان : ( اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: کرفس کوهی با نام علمی odoratissima Kelussia و نام محلی کلوس از خانواده چتریان )Apiaceae ،)گیاهی 4 ساله یا چند ساله است. هدف از این مطالعه تعیین اثر ضد میکروبی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی علیه coli Escherichia .میباشد Listeria inocua و Bacillus cereus, روش کار: در این پژوهش، غلظتهای مختلف )42 ،22 ،62 و 02 میلی گرم بر میلی لیتر( عصارههای آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی گیاهی تهیه گردید. اثر ضد باکتریایی عصارهها با استفاده از روش پخش عصاره )تمام ظرف( در سطح محیط کشت و روش انتشار در آگار )به کمک دیسک( بررسی شد. حداقل غلظت مهارگنندگی و حداقل غلظت کشندگی نیزبه روش رقت لولهای تعیین شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA (انجام شد. یافتهها: در روش انتشار در آگار همه غلظتهای عصاره اتانولی بر cereus Bacillus و innocua Listeria اثر بازدارندگی داشت. MIC عصارههای آبی و اتانولی برای cereus Bacillus وinnocua Listeria به ترتیب ml/mg 96 و 0 و برای coli Escherichia به ترتیب ml/mg 34 و 96 بود . MBC عصارههای آبی و اتانولی نیز در خصوص cereus Bacillus .بود 34و 62 mg/ml برابر ترتیب به Escherichia coli برای و 96 و 34 mg/ml ترتیب به Listeria innocuaو coli Escherichia بیشترین مقاومت را در برابر عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی نشان داد. نتیجهگیری:عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری بر روی سویه- های مورد مطالعه داشت.

کلمات کلیدی

, کرفس کوهی, عصارههای آبی و اتانولی, اثر ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061063,
author = {حیدری سورشجانی, مریم and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2014},
volume = {18},
number = {63},
month = {January},
issn = {1680-0192},
pages = {19--24},
numpages = {5},
keywords = {کرفس کوهی، عصارههای آبی و اتانولی، اثر ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2014

[Download]