مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (4), شماره (16), سال (2016-3) , صفحات (81-106)

عنوان : ( تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , فرشته جندقی میبدی , زهره اسکندری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه رابطه بلندمدت میان ابعاد سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و بهره وری کل عوامل (TFP) تولید ایران با استفاده از تحلیل سری زمانی طی دوره زمانی 57-1389 برآورد شده است. در کنار شاخص های سرمایه انسانی از متغیرهای دیگری نظیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و موجودی سرمایه سرانه به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. تحلیل همگرایی بلندمدت از طریق برآورد الگوی تصحیح خطای نامقید (UECM) بر مبنای آزمون باند انجام و ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص های سرمایه انسانی و موجودی سرمایه سرانه بر سطح بهره وری کل عوامل است. نتایج آزمون علیت در چارچوب الگوی تصحیح خطا (ECM)، بیانگر وجود رابطه علی دو طرفه میان سرمایه انسانی از نوع آموزش و بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت است.

کلمات کلیدی

, بهره وری کل عوامل تولید, سرمایه انسانی, الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL), آزمون باند, آزمون علیت, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061065,
author = {فلاحی, محمدعلی and جندقی میبدی, فرشته and زهره اسکندری پور},
title = {تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2016},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {2322-2530},
pages = {81--106},
numpages = {25},
keywords = {بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، آزمون باند، آزمون علیت، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران
%A فلاحی, محمدعلی
%A جندقی میبدی, فرشته
%A زهره اسکندری پور
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2016

[Download]