پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (6), شماره (11), سال (2016-4) , صفحات (187-194)

عنوان : ( نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زاده )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , سیدمحسن حسینی وردنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب دستور زبان فارسی دکتر امید طبیب¬زاده رویکردی نو به دستور زبان فارسی دارد. این کتاب بر پایه نظریه گروه¬های خودگردان در دستور وابستگی شکل گرفته است. نظریه دستور وابستگی که بررسی‌کننده روابط هسته و وابسته¬های آن است، نخستین بار از سوی «لوسین تنی¬¬یر» فرانسوی عرضه شد. این نظریه، هر گروه نحوی را به یک کشور فدراتیو متشکل از یک حکومت مرکزی و چند ایالت خودگردان تشبیه می¬کند. بنابراین، هر هسته تنها بر روابط میان وابسته¬ها با هم و با خودش نظارت دارد و تأثیر چندانی بر روابط درونی وابسته با وابسته¬های خود ندارد. کتاب یاد شده با استفاده از این نظریه، تنها به بررسی نحو زبان پرداخته است. نظام¬مند بودن کتاب و بررسی تمام گروه¬های نحوی با توجه به پنج نوع عنصر نحوی از جمله نقاط قوت آن است. مقاله حاضر کوشیده است ضمن توجه به نقاط قوت کتاب، ابهامات یا اشکالاتی را که در حین تدریس این کتاب به نظر رسیده است، مطرح سازد تا با اصلاح آن¬ها بتوان در فرایند آموزش از آن بهتر استفاده نمود. لازم به ذکر است بررسی اشکالات با استفاده از شواهد برگرفته از متن انجام شده است

کلمات کلیدی

, دستور زبان فارسی, امید طبیب¬زاده, گروه¬های خودگردان, دستور وابستگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061070,
author = {مهدوی, محمدجواد and حسینی وردنجانی, سیدمحسن},
title = {نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زاده},
journal = {پژوهش های زبان شناسی تطبیقی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {11},
month = {April},
issn = {2252-0740},
pages = {187--194},
numpages = {7},
keywords = {دستور زبان فارسی، امید طبیب¬زاده، گروه¬های خودگردان، دستور وابستگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زاده
%A مهدوی, محمدجواد
%A حسینی وردنجانی, سیدمحسن
%J پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
%@ 2252-0740
%D 2016

[Download]