علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (581-589)

عنوان : ( بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: شادان خورشیدی , غلامحسین داوری نژاد , لیلا سمیعی , محمد مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دنبال سرمای6/6- درجه سانتی‌‍گراد هشتم اسفند سال 1392 ارزیابی 23 ژنوتیپ معروف به گلابی درگزی و ارقام دیگر گلابی شامل بل دی جون، اسپادانا، کوشیا، دم کج، فرنگی، ترش و تبریزی در شرایط آب و هوایی مشهد انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. میزان سرمازدگی جوانه‌های رویشی و زایشی ژنوتیپ‌های گلابی درگزی و سایر ارقام با روش هدایت الکتریکی، تعیین میزان پرولین در جوانه‌های زایشی و مشاهدات ظاهری بررسی گردید. بالاترین هدایت الکتریکی جوانه‌های زایشی در ژنوتیپ‌‌های درگزی شماره 10 و 19 و ارقام ترش و تبریزی و پایین‌ترین هدایت الکتریکی در ژنوتیپ‌های درگزی 8 و 18 و رقم بل دی جون مشاهده شد. بیشترین هدایت الکتریکی جوانه‌های رویشی در ژنوتیپ¬های درگزی 10 و 19 و کمترین در ژنوتیپ درگزی 21 و ارقام فرنگی و کوشیا مشاهده گردید. ژنوتیپ درگزی 20 بالاترین میزان پرولین (21 میکرو مول بر گرم) و ژنوتیپ‌های درگزی 2، 12، 13 و 14 و رقم اسپادانا مقدار ناچیزی پرولین (1/0 میکرو مول بر گرم) در جوانه‌های زایشی داشتند. همبستگی مثبت معنی‌داری بین میزان پرولین و هدایت الکتریکی مشاهده نشد. بر اساس تجزیه خوشه‌ایی با استفاده از روش WARDژنوتیپ‌ها و ارقام در 2 گروه مختلف قرار گرفتند. ارقام و ژنوتیپ‌های گروه دوم آسیب ظاهری، هدایت الکتریکی و میزان پرولین بیشتری داشتند. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش، ژنوتیپ‌های درگزی مقاومت‌های متفاوتی به سرمازدگی نشان دادند که ممکن است منشا ژنتیکی و ناشی از جهش در رقم آن باشد.

کلمات کلیدی

, پرولین, سرمازدگی, درگزی, نشت یونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061076,
author = {خورشیدی, شادان and داوری نژاد, غلامحسین and سمیعی, لیلا and مقدم, محمد},
title = {بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {November},
issn = {2423-3986},
pages = {581--589},
numpages = {8},
keywords = {پرولین، سرمازدگی، درگزی، نشت یونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد
%A خورشیدی, شادان
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A سمیعی, لیلا
%A مقدم, محمد
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2016

[Download]