کاربرد علوم ورزشی در سلامت , 2016-12-28

عنوان : ( تغییرات مرکز فشار در الگوهای شروع راهرفتن ارادی و نیمه ارادی در اندام مسلط زنان جوان ورزشکار )

نویسندگان: فخرالسادات عدلو , حیدر صادقی , فاطمه علیرضائی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی از مسیر مرکز فشار در قرارگیری حالت بدن در فاز استقرار میتواند آسیب شناسی احتمالی پاآسیب های احتمالی پا را مشخص کرده، پیش بینی اثربخشی نسبی ارتز پا، تأمین محاسبه مناسبتخمین مناسبی از میزان کنترل پاسچر و کینتیک مفاصل هنگام راه رفتن فراهم نموده و همچنین به بهبود عملکرد ورزشکار کمک کند کنترل تعادل و کنیتیک مفاصل در راه رفتن و همچنین بهبود عملکرد ورزشکاران را روشن سازد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، مقایسه تغییرات جابجایی مرکز فشار در شروع راه‌رفتن ارادی و نیمه‌ارادی با اندام مسلط در زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار بود. 12زن جوان ورزشکار (سن 3/1±90/19، وزن 10/7±16/58، قد 42/4±89/161) با حداقل فعالیت ورزشی سه جلسه در هفته و 12زن جوان غیرورزشکار (سن 70/1±70/21، وزن 82/4±11/55، قد 20/5±63/160) در این مطالعه شرکت کردند. دو صفحه نیرو‌سنج با فرکانس نمونه گیری ...هرتز (مدل Kistler در ، ابعاد cm 50×60 )به‌صورت موازی و در کنار یکدیگر برای اندازه‌گیری مرکزفشار در جهت قدامی-خلفی و جانبی-داخلی مورد استفاده قرار گرفتاستفاده شد. نتایج نشان داد که جابجایی مرکزفشار در جهت‌های مورد مطالعه (A-P) و (M-L) در پای نوسان در الگوی ارادی در افراد غیرورزشکار و به طور نسبی در پای استقرار در الگوی نیمه ارادی بالاتر بود. بهعلاوه این تفاوت¬ها در اندام مسلط مشهودتر بود. نتیجه گیری کاربردی References [1] Lugade, V., & Kaufman, K. (2014). Center of pressure trajectory during gait: a comparison of four foot positions. Gait & posture, 40(4), 719-722..

کلمات کلیدی

, مرکز فشار, شروع راه رفتن, ارادی و نیمه ارادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061085,
author = {فخرالسادات عدلو and حیدر صادقی and علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {تغییرات مرکز فشار در الگوهای شروع راهرفتن ارادی و نیمه ارادی در اندام مسلط زنان جوان ورزشکار},
booktitle = {کاربرد علوم ورزشی در سلامت},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مرکز فشار، شروع راه رفتن، ارادی و نیمه ارادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات مرکز فشار در الگوهای شروع راهرفتن ارادی و نیمه ارادی در اندام مسلط زنان جوان ورزشکار
%A فخرالسادات عدلو
%A حیدر صادقی
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J کاربرد علوم ورزشی در سلامت
%D 2016

[Download]