اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی , 2016-02-15

عنوان : ( سیکل های تجاری قیمت نفت خام )

نویسندگان: احمد صباحی , علی چشمی , ریحانه عباسی سرمزده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات قیمت نفت به عنوان یک کالای راهبردی، عرضه و تقاضای این کالا برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن دارای اهمیت است. روند تحولات قیمت نفت خام نشان میدهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف) 1973 ،1979 ، 1986 ، 1998 ، 2003 ، 2008 ( در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شادید قیمتی از پدیدههای مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده و مناظرات و مباحثات علمی بیشماری را برانگیخته است. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. تغییر پذیری قیمت در بازار نفت یک حقیقت میباشد و جهت انجام تجزیه و تحلیل اینبازار نمیتوان این عامل را بیاهمیت دانست. لذا این پژوهش سعی دارد رفتار ادواری قیمت نفت خام را با توجه به متغیر اقتصادی رشد و بحرانهای جهانی که از عوامل مؤثر بر بروز نوسانات قیمتی نفت هستند و با استفاده از روش فیلتر آماری هادریک پرسکات در نرم افزار Eviews در بازه زمانی 2014 - 1960 مورد شناسایی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, ادوار تجاری, قیمت نفت, فیلتر هادریک پرسکات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061086,
author = {صباحی, احمد and چشمی, علی and عباسی سرمزده, ریحانه},
title = {سیکل های تجاری قیمت نفت خام},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادوار تجاری، قیمت نفت، فیلتر هادریک پرسکات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیکل های تجاری قیمت نفت خام
%A صباحی, احمد
%A چشمی, علی
%A عباسی سرمزده, ریحانه
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
%D 2016

[Download]