اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2 )

نویسندگان: سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پر یک آلاینده زیست محیطی است که می تواند توسط میکرواگگانیسطه یطای باکتریطایی و یطاگ ی تجزیه شود. حدود 90 % از جرم پر حاوی صفحات کراتین می باشد. باتوجه به ساختاگ بسیاگ سخت، کراتین نامحلول و تجزیهی آن سخت است. کراتیناز یا، پروتئازیایی یستند که کاگبردیای مختلف مهمی دگ زندگی گوزمره مانند زمینه پزشکی، صنعت رم سازی و کشاوگزی داگند و توجه محققان گا دگ زمینه زیست فناوگی بطه خطود جلطر کطرده انطد. آنهطا دگ بسطتریای کراتینطی ماننطد پطر، مطو، پشطه، نطاخن، شطا و سطه توسط میکرواگگانیسهیا تولید می شوند.مواد و روش: با استفاده از پر به عنطوان منبط کطربن و نیتطروژن و نمطک ) , 4HPO2K, 2lCMg, lCNa4PO2KH (، مدت زمان انکوباسیون، اثر دما ) 20 , 37 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 دگجه سانتی گطراد( و pH ( 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 11,5 , 12 ( دگ تولید کراتیناز از جدایطهی FUM-2 بطا گو یطک فطاکتوگ دگ یطک زمطان ( OFAT ( بهینه سازی شد.یافته ها: حداکثر فعالیت آنزیه دگ 48 ساعت پس از کشت ) 9.31U/ml/min ( بهدست آمد. شرای مطلوب برای فعالیطت کراتینولیتیطک دگ دمطای 45 دگجطه سطانتی گطراد ) 15.66 U/ml/min ( و 11pH= ( 16.99 U/ml/min ( تعیین شد.بحث: با توجه به ویژگی یای خاص جدایه )گرمادوست و یلیاییدوسطت(، FUM-2 مطی توانطد یطک نطامزدتوانمند دگ فرآیند یای زیست فناوگی، به خصوص دگ مواد شوینده و پرداز ضایعات مرغداگی باشد.

کلمات کلیدی

, کراتیناز, بهینه سازی, گرمادوست و یلیایی دوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061087,
author = {مهربان, سحر and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and بحرینی, معصومه and آسوده, احمد},
title = {بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کراتیناز، بهینه سازی، گرمادوست و یلیایی دوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2
%A مهربان, سحر
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A بحرینی, معصومه
%A آسوده, احمد
%J اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی
%D 2016

[Download]