اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد )

نویسندگان: سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پر حاوی مقدار قابل توجهی کراتین است که با استفاده از میکروارگانیسمها به زیرواحدهای پروتئین تجزیه میشود. کراتینازها جزو پروتئازها است که عمدتاً به پیوندهای دیسولفیدی حمله میکنند. این آنزیم ها از میکروارگانیسمهای مختلفی مانند: قارچها و باکتریها جداشده و برای مقاصد مختلف از جمله در زمینه های دارویی و پزشکی، مو زدایی در صنایع چرم سازی، صنعت نساجی، کود کشاورزی، مواد شوینده کاربرد دارند.مواد و روش: دو جدایهی کراتینولیتیک جداشده از خاک اطراف مشهد ) FUM-1 و FUM-2 ( در محیط کشت حاوی پر و نمک ) 4PO2, KH4HPO2K, 2lCMg, lCNa ( کشت دادهشدند. سویه ها شناسایی شده و میزان فعالیت آنزیم تولیدی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: جدایهها براساس خواص بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از ژن 16SrRNA شناسایی شدند . بر اساس نتایج blast توالیها در پایگاه داده Eztaxon ، نمونه FUM-1 بیشترین شباهت را با Bacillus mojavensis RO-H-1 با تشابه 99.9 % و نمونه FUM-2 تشابه بالایی به مقدار 99.2 % با Bacillus licheniformis ATCC داشتند. مقدار فعالیت آنزیم با استفاده از پودر پر، FUM-1 به میزان (8.96 U/min/ml) و برای سویهی FUM-2 (9.31U/min/ml) اندازه گیری شد.نتیجه گیری: این مطالعه توانایی سویههای بومی را در زیست پالایی زبالههای مرغداری و تولید اسید آمینه از مواد اولیه ارزان قیمت را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, کراتیناز, شناسایی, Bacillus , فعالیت آنزیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061088,
author = {مهربان, سحر and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and بحرینی, معصومه and آسوده, احمد},
title = {شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کراتیناز، شناسایی، Bacillus ، فعالیت آنزیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد
%A مهربان, سحر
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A بحرینی, معصومه
%A آسوده, احمد
%J اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی
%D 2016

[Download]