همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری، به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار , 2016-05-04

عنوان : ( خوانشی بر جایگاه مُطالبات ساکنین در طرح نوسازی سکونتگاه های مساله دار شهری )

نویسندگان: هومن قهرمانی , سپیده افسری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه ای خاص از اسکان های غیررسمی ادغام و ضمیمه شدن هسته های روستایی با سکونتگاه های شهری است که در نتیجه گسترش یافتن شهر در پیرامون آنها اتفاق می افتد. عدم برنامه ریزی مناسب و به هنگام در این گونه سکونتگاه ها در راستای تغییر و تحولات اجتناب نا پذیر شهرها باعث می گردد تا جریان توسعه در آنها متوقف شود و پیوند عملکردی مناسب با دیگر نقاط پیرامون برقرار نسازد. در اکثر موارد، سکونتگاه های این چنینی تداوم حیات خود را وام دار سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی بسیار قوی موجود در محل است، اما در بسیاری از سیاست های توسعه های جدید، در مواجهه با فرسودگی این سکونتگاه ها شیوه دوباره سازی و بازسازی کالبدی را پیش گرفته شده است و با در نظرگیری شاخصه های کمی، مبتنی بر الزامات اقتصادی از هویت محلی، مناسبات فرهنگی و اجتماعی کمتر یاد می شود. در این مقاله طرح توسعه سکونتگاه مساله دار محله آبکوه، از محلات کهن با سابقه 300 ساله و نسبتا فرسوده شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در سال های اخیر، تداوم فرسودگی کالبدی و عملکردی، فرسودگی اجتماعی و رواج فعالیت های غیرقانونی و بزهکاری را موجب شده است. مساله ای که از نگاه مسئولین شهری و مشاور تهیه کننده طرح محدوده، ضرورت رویکرد بازسازی را توجیه کرده است. این طرح با بی توجهی به سابقه طولانی سکونت افراد و روابط قومی- خویشاوندی مستحکم ساکنین عملاً بارویکردی آمرانه روشی تخریبی را پیش گرفته است. این شیوه ی برخورد، با اعتراضات جدی جمعیت ساکن این سکونتگاه روبرو شده است. راهپیمایی سکوت، اعلامیه های محلی، اعتراض به مقامات بلند پایه استانی و کشوری، جلسات هم اندیشی در مساجد محلی، همه و همه از نمونه های نارضایتی مردم و همبستگی اجتماعی آنها در اعتراض به نحوه مداخله ی طرح است. هدف این مطالعه، تبیین جایگاه مطالبات مشروع ساکنین این سکونتگاه مساله دار شهری در طرح نوسازی است و از طریق شناخت اهمیت این مطالبات در ارتقای مفهوم پایداری اجتماعی محقق شده است. در این راستا، با روش تحلیل محتوای کیفی بیانیه ها و شب نوشته های سکنه بافت به استخراج دیدگاه ها و مطالبات آنان پرداخته شده است و یافته ها را با اصول و چهارچوب مفاهیم پایداری اجتماعی و مشارکت مقایسه تطبیقی کرده و بر اساس آن سعی در ارائه راهکارهایی کاربردی شده است.

کلمات کلیدی

, مشارکت ساکنین, مطالبات مردمی, توسعه پایدار اجتماعی, طرح های نوسازی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061100,
author = {قهرمانی, هومن and سپیده افسری},
title = {خوانشی بر جایگاه مُطالبات ساکنین در طرح نوسازی سکونتگاه های مساله دار شهری},
booktitle = {همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری، به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار},
year = {2016},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {مشارکت ساکنین، مطالبات مردمی،توسعه پایدار اجتماعی،طرح های نوسازی شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوانشی بر جایگاه مُطالبات ساکنین در طرح نوسازی سکونتگاه های مساله دار شهری
%A قهرمانی, هومن
%A سپیده افسری
%J همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری، به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار
%D 2016

[Download]