اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (11), سال (2016-9) , صفحات (26-45)

عنوان : ( بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , محمدعلی فلاحی , ناهید رجب زاده مغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1996-2010 ، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی 6 شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانکها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسب M2 به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست گذاران در این کشورها باید سیاستهای مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, کیفیت نهادی, کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی, داده های تابلویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061142,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and رجب زاده مغانی, ناهید},
title = {بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {11},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {26--45},
numpages = {19},
keywords = {توسعه مالی، کیفیت نهادی، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، داده های تابلویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A رجب زاده مغانی, ناهید
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016

[Download]