چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2016-07-20

عنوان : ( تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک )

نویسندگان: سیدمحمد فردانیان , فائزه یزدانی مقدم , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , جمشید درویش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Alburnoides Jeitteles, 1861 یا ماهی خیاطه از خانواده کپورماهیان، پراکندگی وسنیعی در سنرتاسنر اروپا ازشنمال کوه های آلپ در فرانسنه تا شنرق و حوضه آبریز دریاهای سیاه، خزر و آرال دارد. این ماهی بوسیله حضور نقاب ریز سیاه رنگ در طرفین کانالهای آب در روی فلس های خط کناری در هر دو طرف بدن شناسایی می شود. تا زمان حاضر همه انواع آن را به طورکلی از گونه Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) شنناسنایی می کردند ولی اخیراً و با بررسنی های علمی، گونه های جدید شناسایی شدند. پیش از این 1 گونه از ایران به شرح A. eichwaldii, A. holciki, A. idignensis, A. namaki, A. nicolausi, A. petrubanarescui, A. qanati and A. tabarestanensis توصنیف و نامگذاری شنده است، که بعداً 8 گونه دیگر نیز به آن اضنافه شندند. در این مطالعه ارتباب تبارزایی ماهی های خیاطه اسنتان خراسنان رضنوی با اسنتفاده از توالیهای ژن میتوکندریایی cox1 برگرفته شننده از بانک ژنی) NCBI ( و همچنین داده های مولکولی بدسننت آمده از نمونه هایجمع آوری شنده از حوضنه هریرود مورد بررسنی قرار گرفت. بدین صنورت که از نمونه های جمع آوری شنده از حوضه هریرود نمونه های بافتی تهیه و پس از اسننتخراج DNA و PCR توالی یابی انجام شنند. سننپس توالیها به وسننیله نرم افزارهای MEGA5 و Bioedit مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای مولکولی حاصل از تحلیل های محتمل ترین درخت ) Maximum Likelihood ،) میانبرترین درخت ) Maximum Parsimony ( و بیژین ) Baysian ( مورد مطالعه قرار گرفت، و جایگاه نمونه های اسنننتان خراسان رضوی در درخت مورد نظر، به عنوان Alburnoides holciki تعیین گردید

کلمات کلیدی

, ماهی خیاطه, تبارزایی, کپورماهیان, ژن میتوکندریایی cox1 , استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061149,
author = {فردانیان, سیدمحمد and یزدانی مقدم, فائزه and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and درویش, جمشید},
title = {تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماهی خیاطه، تبارزایی، کپورماهیان، ژن میتوکندریایی cox1 ، استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک
%A فردانیان, سیدمحمد
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A درویش, جمشید
%J چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2016

[Download]