اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (17), شماره (6), سال (2015-12) , صفحات (300-307)

عنوان : ( پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده )

نویسندگان: شهربانو عالی , ریحانه کدیور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه و قدرت پیش بینی خرده- مقیاس های سلامت روان شناختی بر اساس سطوح کارکرد تحولی خانواده از در دانشجویان متاهل دانشگاه (DIR) منظر رویکرد نوین تحول یکپارچه ی انسان فردوسی مشهد انجام گرفت. روشکار: جامعه ی آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی، شامل تمام دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1393- بودند. از این جامعه نمونه ا ی به حجم 220 نفر به روش نمونه گیری 94 دردسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های سنجش کارکرد بود. (SCL- و مقیاس سلامت روانشناختی ( 25 (DFFAQ) تحولی خانواده برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: بین کارکرد تحولی خانواده و خرده مقیاس های جسمانی سازی، وسواس -اجبار، حساسیت بین فردی، اضطراب و افسردگی رابطه ی منفی معنی- و تفکر منطقی و ایجاد بازنمایی ها و ایده ها از سطوح (P<0/ دار وجود دارد ( 01کارکرد تحولی خانواده بهترین پیش یینیکنندگان سلامت روانشناختی می باشند. نتیجهگیری: در مجموع نتایج این پژوهش نقش واسطه ای سطوح کارکرد تحولی خانواده را در آسیب شناسی روانی تایید می کند. به طوری که می توان گفت با بررسی ادراک افراد ازکارکرد تحولی خانواده می توان مشکلات سلامت روانشناختی آن ها را پیشبینی نمود و این مهم به ارتقای دانش پژوهشگران در حیطه ی تبیین و درمان آسیب های روانی کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, تحولی, خانواده, سلامت روانشناختی, کارکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061157,
author = {عالی, شهربانو and کدیور, ریحانه},
title = {پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2015},
volume = {17},
number = {6},
month = {December},
issn = {1028-6918},
pages = {300--307},
numpages = {7},
keywords = {تحولی، خانواده، سلامت روانشناختی، کارکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده
%A عالی, شهربانو
%A کدیور, ریحانه
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2015

[Download]