چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2016-07-20

عنوان : ( تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی )

نویسندگان: امیر پورشبانان , فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس گارا یا ماهی سنگ لیس از خانواده کپورماهیان با 140 گونه پراکندگی وسیعی از جنوب و جنوب شرقی آسیا تا آفریقا داشته و تاکنون 7 گونه از ایران با نام‌های ماهی سنگ لیس، انجارک، سنگ لیس فارسی، سنگ لیس variabilis ، سنگ لیس مُندی ،ماهی کور غارتیفلوپس و ماهی کور غار لرستانی توصیف و نام‌گذاری شده است. در این مطالعه نمونه‌هایی از جنس گارا از 5 نقطه از استان خراسان رضوی جمع‌آوری گردید و پس‌ازآن استخراج ژنوم DNA، انجام PCR و نیز تراتب یابی در تحلیل‌های مولکولی موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور تعیین جایگاه تبارشناسی گونه‌ها و نیز مقایسه نتایج حاصله با سایر مطالعات انجام‌گرفته‌شده، تعداد 391 تراتب ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیر واحد 1 (COXI) از 65 گونه از جنس Garra از بانک ژن گردآوری گردید. داده‌های مولکولی حاصل از تحلیل محتمل‌ترین درخت (Maximum Likelihood)، میانبرترین درخت (Maximum Parsimony)، درخت بیزین (Baysian) نمونه‌های استان خراسان رضوی را متعلق به گونه انجارک (Garra rossica) معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, ماهی سنگ لیس, انجارک, Garra rossica, استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061158,
author = {پورشبانان, امیر and یزدانی مقدم, فائزه and علی آبادیان, منصور and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماهی سنگ لیس، انجارک، Garra rossica، استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی
%A پورشبانان, امیر
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A علی آبادیان, منصور
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2016

[Download]