سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-25

عنوان : ( پیش بینی میزان تجربه احساس غربت در دانشجویان براساس زندگی معنوی و ارتباط آنها با سرچشمه هستی )

نویسندگان: شهربانو عالی , علی اعظم رجبیان , زهرا اسماعیل زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و احساس غربت دانشجویان انجام شده است. به این منظور نمونه‌ای به حجم 300 نفر از دانشجویان غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان خوابگاههای دختران انتخاب شدند. و پرسشنامه‌های سنجش احساس غربت و هوش معنوی بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان داد که هوش معنوی پیش بینی کننده معناداری برای احساس غربت است. همچنین از میان دو عامل هوش معنوی، عامل زندگی معنوی یا اتکا بر هستی درونی با احساس تنهایی، ناسازگاری با محیطهای جدید و نمره کل احساس غربت همبستگی منفی و معنادار دارد(p<0.05). ارتباط با سرچشمه هستی نیز با احساس تنهایی همبستگی منفی معنادار دارد. اما بین ارتباط با سرچشمه و دلتنگی برای خانواده، میل به وطن و دلتنگی برای دوستان رابطه مثبت معنادار به دست آمده است. دلتنگی برای خانواده با زندگی معنوی نیز رابطه مثبت معنادار دارد. یافته‌های این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

, احساس غربت, زندگی معنوی, ارتباط با سرچشمه هستی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061162,
author = {عالی, شهربانو and اعظم رجبیان, علی and زهرا اسماعیل زاده},
title = {پیش بینی میزان تجربه احساس غربت در دانشجویان براساس زندگی معنوی و ارتباط آنها با سرچشمه هستی},
booktitle = {سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی},
year = {2016},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {احساس غربت، زندگی معنوی، ارتباط با سرچشمه هستی، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی میزان تجربه احساس غربت در دانشجویان براساس زندگی معنوی و ارتباط آنها با سرچشمه هستی
%A عالی, شهربانو
%A اعظم رجبیان, علی
%A زهرا اسماعیل زاده
%J سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی
%D 2016

[Download]