هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون٬ , 2012-09-05

عنوان : ( بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین )

نویسندگان: افشین زینلی , سیدرحیم موسوی , مصطفی جعفریان , محمدرضا بیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروفیل خاک ایجاد شده بعد از عملیات خاک ورزی از جهت نحوه توزیع کود در خاک، موقعیت بقایای گیاهی و محافظت خاک در برابر فرسایش بادی و آبی و نیز میزان نگهداری آب در خاک در هنگام آیش از اهمیت زیادی برخوردار است. آزمایش های مربوط به اثر تیمارها با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر سرعت پیشروی تراکتور در دو سطح سرعت کم و زیاد، عمق کار در دو سطح عمق کم و زیاد بر روی دو نوع گاوآهن برگرداندار و بشقابی بطور جداگانه بررسی و با 3 تکرار انجام گردید. داده های اندازه گیری شده بعد از وارد کردن در نرم افزار اکسل و رسم منحنی توزیع خاک، برای تحلیل، وارد نرم افزار آماری Minitab شد. و اثر تیمارهای مختلف بر روی میزان شیب منحنی توزیع خاک برای خیش اول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای گاو آهن برگرداندار و بشقابی بدین صورت بود که هر دو فاکتور عمق و سرعت بر میزان شیب منحنی توزیع خاک اثر معنی توزیع خاک معنی دار بود که مبین موضوع است که این دو فاکتور مستقل از هم عمل نمی کنند. همچنین تیمار سرعت کم- عمق زیاد بیشترین اثر را در افزایش شیب داشت.

کلمات کلیدی

, سرعت, عمق خاک ورزی, گاو آهن, منحنی توزیع خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061166,
author = {زینلی, افشین and موسوی, سیدرحیم and جعفریان, مصطفی and بیاتی, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون٬},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سرعت، عمق خاک ورزی، گاو آهن، منحنی توزیع خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین
%A زینلی, افشین
%A موسوی, سیدرحیم
%A جعفریان, مصطفی
%A بیاتی, محمدرضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون٬
%D 2012

[Download]