سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات , 2016-12-06

عنوان : ( ارائه مدلی جدید برای مساله برنامهریزی کوتاه مدت نیروی کار دائم و موقت با درنظر گرفتن تصادفی بودن برخی از پارامترها )

نویسندگان: زهرا رحیمی , رضا قنبری , حسین تقی زاده کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی نیروی کار در یک ساازمان فرایندی است که به وسیله آن سازمان تصمیم میگیرد که برای رسیدن به اهداف خود به چه تعداد کارگر با چه سطح از مهارت نیاز دارد.هرچه اندازه سازمان بزرگتر شود یعنی تعداد خطوط تولید و ایستگاه های کاری و به دنبال آن نیروی انسانی مورد نیاز افزایش یابد به همان میزان برنامه ریزی کار دشوارتری میشود.

کلمات کلیدی

, : برنامه ریزی نیروی کار, عدم قطعیت, محدودیتهای احتمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061174,
author = {رحیمی, زهرا and قنبری, رضا and تقی زاده کاخکی, حسین},
title = {ارائه مدلی جدید برای مساله برنامهریزی کوتاه مدت نیروی کار دائم و موقت با درنظر گرفتن تصادفی بودن برخی از پارامترها},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات},
year = {2016},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {: برنامه ریزی نیروی کار، عدم قطعیت، محدودیتهای احتمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی جدید برای مساله برنامهریزی کوتاه مدت نیروی کار دائم و موقت با درنظر گرفتن تصادفی بودن برخی از پارامترها
%A رحیمی, زهرا
%A قنبری, رضا
%A تقی زاده کاخکی, حسین
%J سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات
%D 2016

[Download]