سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

عنوان : ( ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی )

نویسندگان: علی غلامی , محمد مهدی شریعتی , داودعلی ساقی , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اطلاعات مربوط به صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری،افزایش وزن روزانه تولد تا از شیرگیری و نسبت کلیبر)افزایش وزن روزانه تولد تا از شیرگیری به وزن متابولیک دام( مربوط به گوسفندان کردی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد خراسان شمالی مورد استفاده و بررسی قرار گرفت. اطلاعات تحقیق حاضر شامل 6447 رکورد از گله کردی خراسان شمالی می باشد که طی 32 سال از سال 8271 تا سال 8218جمع آوری گردیده است. اطلاعات شرره شامل 332 تعداد دام نر و 3641 دام ماده می باشد. ترزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشحداکثر درستنمایی محدود شده میانگین اطلاعات) AIREML ( و مدل حیوانی تک صفتی و چند صفتی صورت پذیرفت. میانگین و انحراف معیار وزن تولد 32 بدست آمد. /14 ± 4/ 4 و 72 /55 ± 2/ و از شیرگیری به ترتیب 71 812 گرم در / میانگین افزایش وزن روزانه تولد تا ازشیرگیری نیز 21 -2/ روز بدست آمد. همبستگی های فنوتیپی برای صفات فوق در دامنه 24 2 بدست آمد که کمترین مقدار مربوط به همبستگی وزن تولد با / تا 16 نسبت کلیبر و بیشترین مقدار مربوط به همبستگی وزن از شیرگیری با افزایش وزن روزانه بود. همبستگی وزن از شیرگیری با نسبت کلیبر نیز 2/61 بدست آمد. وراثت پذیری مستقیم صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، ± 2/22 ،2/38 ± 2/ افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر به ترتیب 23 2 بدست آمد. همبستگی ژنتیکی افزایشی /31 ± 2/ 2/28 و 22 ± 2/22 ،2/22 2 بدست آمد که کمترین مقدار مربوط به / 2 تا 15 / صفات فوق در دامنه 83همبستگی وزن تولد با نسبت کلیبر و بیشترین مقدار مربوط به همبستگی وزن از شیرگیری با نسبت کلیبر بود.

کلمات کلیدی

, کلیبر, گوسفند کردی, شرره, همبستگی, وزن از شیرگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061194,
author = {غلامی, علی and شریعتی, محمد مهدی and ساقی, داودعلی and زره داران, سعید},
title = {ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی},
booktitle = {سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {کلیبر-گوسفند کردی-شرره-همبستگی-وزن از شیرگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی
%A غلامی, علی
%A شریعتی, محمد مهدی
%A ساقی, داودعلی
%A زره داران, سعید
%J سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2015

[Download]